Ερώτηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έθεσε το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, για την προμήθεια των ελικοπτέρων ΝΗ-90.

Το ζήτημα τέθηκε προκειμένου να γνωμοδοτήσει με σαφήνεια όχι μόνο για τη συνέχιση παραλαβής των υπολοίπων ελικοπτέρων, αλλά ακόμα περισσότερο για την νομιμότητα και εγκυρότητα της ίδιας της σύμβασης και τις απορρέουσες από αυτήν συνέπειες, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, μετά τη σύσκεψη του υπουργού Πάνου Καμμένου με τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου του υπουργείου που διερευνά την υπόθεση.

Όπως ανακοινώθηκε, στη σύσκεψη διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

  • Δεν έχει διενεργηθεί ο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, με συνέπεια την ακυρότητα της σύμβασης.
  • Υφίστανται συμβατικά υλικά και υπηρεσίες οι οποίες δεν υπήχθησαν σε ΦΠΑ, παρότι προβλέπεται ρητώς από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
  • Υφίστανται συμβατικά υλικά αξίας περίπου 40.000.000 ευρώ για τα οποία δεν έχει παρασχεθεί η προβλεπόμενη από την σύμβαση διακρατική διασφάλιση ποιότητας.
  • Από τα προβλεπόμενα με βάση τη σύμβαση πρωτόκολλα ποσοτικής και οριστικής παραλαβής, έχουν απαλειφθεί οι σχετικές παράγραφοι που αφορούν στις δοκιμές και στην έναρξη της περιόδου εγγύησης.
  • Για τα 263.009.228 ευρώ (40% η προκαταβολή της σύμβασης) τα οποία εισπράχθηκαν από την εταιρεία NH INDUSTRIES το 2003, δεν έχουν προσκομιστεί στο Ελληνικό Κράτος φορολογικά στοιχεία.

 Μετά τις διαπιστώσεις έχει δοθεί εντολή για άμεση ερώτηση προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά, καταλήγει η ανακοίνωση.