Δεν δικαιούνται τη σύνταξη του στρατιωτικού πατέρα τους οι άγαμοι γιοι, όπως ορίζει απόφαση με αριθμό 4324/2014 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η απόφαση αναφέρει ότι, από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία, δεν προκύπτει ότι δικαιούνται όμοια μεταχείριση με τις άγαμες θυγατέρες των αποβιωσάντων στρατιωτικών. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ιδιαίτερη μεταχείριση των άγαμων θυγατέρων δεν αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα, ενώ δεν τίθεται θέμα αντίθεσης με το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι οι μόνοι που δικαιούνται σύνταξη είναι εκείνοι οι γιοι στρατιωτικών οι οποίοι είναι ανίκανοι για εργασία κατά 50%

Πιο αναλυτικά η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

0ι διατάξεις  του  συνταξιοδοτικού Κώδικα δεν αντίκεινται  στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου  Πρωτόκολλου της Ε.Σ.Δ.Α., υπό την  έννοια ότι προσβάλλεται περιουσιακό  δικαίωμα των άγαμων γιων σε  σχέση με τις άγαμες θυγατέρες, εφόσον οι άγαμοι γιοι δεν  είχαν απαίτηση ή εύλογη προσδοκία, απορρέουσα από την υπάρχουσα  νομοθεσία ή αναγνωρισμένη δικαστικά, ότι δικαιούνται όμοια μεταχείριση, με εκείνη των αγάμων θυγατέρων,  ως προς το συνταξιοδοτικό  δικαίωμα, το οποίο θα μπορούσε  να θεωρηθεί ότι προστατεύεται  από  τις ρυθμίσεις του άρθρου  αυτού[...]

Η ιδιαίτερη μεταχείριση των αγάμων θυγατέρων, που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που κατατάχθηκαν στο στράτευμα πριν την 31.12.1982, δικαιολογείται από λόγους που ανάγονται στις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες και στις ανεπαρκείς δυνατότητες των αρχαιοτέρων αυτών στρατιωτικών να εξασφαλίσουν στις θυγατέρες τους τις κατάλληλες συνθήκες για εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση.