Την κατάργηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σκοπός της Επιτροπής είναι η διαχρονική παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών των δήμων και των περιφερειών, η μέριμνα για τον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων και η υποβολή εισηγήσεων σχετικά με δημοσιονομικές πολιτικές που το κράτος ή οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα ενδείκνυται να υλοποιήσουν.

Έργο της Επιτροπής είναι:

  • Η συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων και η παρακολούθηση των δημοσιονομικών και εν γένει των οικονομικών μεγεθών τους.
  • Η κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων σχετικά με την πορεία της οικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης τους.
  • Η μέριμνα για την κατάρτιση από τους ΟΤΑ, πραγματικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.
  • Η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισμών σε τριμηνιαία βάση.
  • Η αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των περιπτώσεων αδυναμίας ισοσκέλισης του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, ή και επιδείνωση των δεικτών βιωσιμότητας σε επίπεδα που δυσχεραίνουν την κατάρτιση ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, η Επιτροπή ενημερώνει τον ΟΤΑ και τον υπουργό Εσωτερικών, διατυπώνοντας απλή γνώμη για τις κατά την κρίση της ενδεδειγμένες μεθόδους βελτίωσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού ή συστάσεις για τη ρεαλιστικότερη αποτύπωση των στόχων.

Εφόσον η Επιτροπή διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο ότι ένας ΟΤΑ ή νομικό του πρόσωπο έχει αδυναμία κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισμένου αρχικού προϋπολογισμού ή αδυναμία ισοσκέλισης αυτού κατόπιν αναμόρφωσής του ή ότι έχει μεν επικυρωμένο προϋπολογισμό, αλλά έχει εγγράψει σε αυτόν πλασματικά ή υπερεκτιμημένα έσοδα ή δεν έχει εγγράψει τις υποχρεωτικές του δαπάνες, γεγονός που οδηγεί και πάλι σε αδυναμία ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, ζητά από το οικείο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο, περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων τους και σύνταξη σχετικής έκθεσης.