Εγκύκλιο με την οποία παρέχει διευκρινίσεις για την εφαμοργή του ν. 4325/2015 «περί αναστολής καθηκόντων σε υπαλλήλους», εξέδωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιώργος Κατρούγκαλος

Η σχετική διάταξη προβλέπει ότι η αυτοδίκαιη αργία λήγει αυτοδικαίως μετά από 15 ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι την 26η Μαΐου 2016 με την επιφύλαξη των περιπτώσεων αυτοδίκαιης αργίας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 107 του Ν.3584/2007.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται:

Υπό το φως και των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου, προκύπτει ότι σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το πειθαρχικό συμβούλιο για να αποφασίσει περί της θέσης σε δυνητική αργία των υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία με τις προαναφερθείσες διατάξεις που καταργήθηκαν και συντρέχει, συνεπώς, περίπτωση ανωτέρας βίας, οι προθεσμίες της παραπάνω ρύθμισης παρατείνονται μέχρι τη συγκρότηση των συμβουλίων. Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας έγκαιρης συγκρότησης των πειθαρχικών συμβουλίων.

Σημειώνεται ακόμη ότι «σε κάθε περίπτωση, η θέση του υπαλλήλου σε αναστολή άσκησης καθηκόντων αίρεται με την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του αρμόδιου οργάνου και μέχρι τότε ο υπάλληλος παραμένει σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων».

Τέλος, ο κ. Κατρούγκαλος γνωστοποιεί ότι «μολονότι τα ανωτέρω προκύπτουν από τον συνδυασμό των προαναφερθεισών διατάξεων με τις σχετικές γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, για λόγους ασφάλειας δικαίου θα περιληφθούν και σε επικείμενη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου».