Το ποσό των 7,1 εκατ. ευρώ κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών στις 13 Περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη των δαπανών τους.

Πρόκειται για την έκτη τακτική επιχορήγηση του 2015 για κάλυψη λειτουργικών και γενικών δαπανών των περιφερειών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανά τους.

Το ποσό προέρχεται από τον λογαριασμό του υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».