Διευκρινίσεις σχετικά με την καταβολή των συντάξεων έδωσε η Alpha Bank. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η Alpha Bank, σε εφαρμογή της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα “Τραπεζική Αργία Βραχείας ∆ιαρκείας”, ενημερώνει ότι, από την Τετάρτη 1.7.2015 έως και την Παρασκευή 3.7.2015, θα λειτουργούν 372 Καταστήματα του δικτύου της σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την εξυπηρέτηση συνταξιούχων που δεν έχουν πρόσβαση στα ΑΤΜ, για την πραγματοποίηση περιορισμένων αναλήψεων από συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς. 

H Τράπεζα έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την κατά το δυνατόν, εύρυθμη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων και το Προσωπικό της θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Ποιοι εξυπηρετούνται 

Συνταξιούχοι όλων των Ταμείων ή οι πληρεξούσιοί τους (εφόσον φέρουν το σχετικό πληρεξούσιο) για λογαριασμό τους, οι οποίοι τηρούν τον συνταξιοδοτικό λογαριασμό τους στην Alpha Bank, και τυχόν συνδικαιούχοι στον συγκεκριμένο λογαριασμό. 

Εξυπηρετούνται στα Ταμεία των Καταστημάτων μόνον όσοι εξ’ αυτών δεν έχουν χρεωστική κάρτα και συνεπώς, πρόσβαση στα ΑΤΜ, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα για έκδοση χρεωστικής κάρτας. 

Ποια Καταστήματα θα λειτουργήσουν για την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων 

Από την Τετάρτη 1.7.2015 έως και την Παρασκευή 3.7.2015 θα λειτουργήσουν σε όλη την Ελλάδα 372 Καταστήματα, για τα οποία έχει ήδη αναρτηθεί αναλυτική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr). 

Ποιες συναλλαγές θα πραγματοποιούνται

Εξυπηρετείται μόνον η ανάληψη από συνταξιοδοτικό λογαριασμό ποσού έως Ευρώ 120 (μία φορά ανά συνταξιούχο στο διάστημα 1-3.7.2015, σύμφωνα με την εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση), καθώς και ενημέρωση του βιβλιαρίου εφόσον το επιθυμεί ο Πελάτης. ∆εν υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποιήσεως καμμίας άλλης τραπεζικής εργασίας ή συναλλαγής. 

Πώς θα εξυπηρετούνται οι συνταξιούχοι 

Η εξυπηρέτηση προβλέπεται να γίνει με αλφαβητική σειρά βάσει επωνύμου του δικαιούχου, και συγκεκριμένα: 

Επώνυμο δικαιούχου Ημερομηνία εξυπηρετήσεως

Α-I   Τετάρτη 1.7.2015
Κ-M  Πέμπτη 2.7.2015
N-Ω  Παρασκευή 3.7.2015 

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα 

Προκειμένου να εισέλθει στο Κατάστημα, ο συνταξιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού (ή πληρεξούσιος) θα πρέπει απαραιτήτως να επιδείξει το σχετικό αποδεικτικό από το Ταμείο του, την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο αποδεκτό νομιμοποιητικό έγγραφο, καθώς και τυχόν πληρεξούσιο. 

Πού μπορεί να ενημερώνεται το κοινό 

Όλη η σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τραπέζης (www.alpha.gr). Για περαιτέρω
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΥπηρεσίαΤηλεφωνικής Εξυπηρετήσεως της Τραπέζης στον τηλεφωνικό αριθμό 210 326 0000.