Χωρίς παράβολα θα κατατίθενται οι προσφυγές στα δικαστήρια, σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος.

Το μέτρο ισχύει για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι τράπεζες.

Επίσης, όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι τράπεζες αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των χρηματικών ποσών που προκύπτουν από την μετατροπή των ποινών ή την εξαγορά των ποινών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο, αναστέλλεται, λόγω ανωτέρας βίας, για όσο διάστημα συνεχίζεται το κλείσιμο των τραπεζών, η υποχρέωση εκπλήρωσης πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων και ιδίως της «καταβολής εισφορών, παραβόλων, γραμματίων και δικαστικών ενσήμων, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή καταβολής πάσης φύσεως εγγυοδοσιών ή εφ άπαξ ή σε δόσεις χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής».

Συνεπώς, συνεχίζει η εγκύκλιος, «τα ασκούμενα ένδικα βοηθήματα ή μέσα δεν ενδείκνυται να απορρίπτονται ως απαράδεκτα, λόγω απλώς της έλλειψης βεβαίωσης καταβολής των αντίστοιχων ποσών».

Τέλος, αναφέρει η εγκύκλιος, ότι «αυτονόητο είναι ότι με τη λήξη της τραπεζικής αργίας αίρεται και ο σχετικός λόγος ανωτέρας βίας και αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής των αντίστοιχων οικονομικών υποχρεώσεων».