Ως αντισυνταγματική και παράνομη να ακυρωθεί η από 1ης Μαρτίου 2011 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών με την οποία αναπροσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, ζητάει από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο εν λόγω Δήμος και 69 κάτοικοι των δύο αυτών περιοχών της Αττικής. Με αποφάσεις των δύο τελευταίων ετών -2009 και 2010- του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκαν οι προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις για τον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων του Δήμου Ψυχικού, καθώς η αύξησή τους δεν στηρίχθηκε σε πρόσφατα στοιχεία, αλλά σε στοιχεία του 2005 και ως εκ τούτου οι αντικειμενικές αξίες ήταν πλασματικές.

Με τον Καλλικράτη ο Δήμος Ψυχικού συνενώθηκε με το Δήμο Φιλοθέης.

Ο Δήμος υποστηρίζει ότι η επίμαχη απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών που πραγματοποίησε την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών «δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αγοραία αξία των ακινήτων κατά τη χρονική στιγμή της αναπροσαρμογής», όπως επιβάλλει η νομοθεσία.

Ο Δήμος υπενθυμίζει ακόμη ότι «ο προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης από την πραγματική αγοραία, όπως έγινε στην περίπτωση του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, παραβιάζει ευθέως τη διάταξη του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982».

Οι νέες τιμές παραβιάζουν την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, υποστηρίζει ο Δήμος, καθώς «ο ορισμός τόσο υψηλών αντικειμενικών αξιών, ήτοι κατά 25%-50%, μεγαλύτερων από τις πραγματικές αγοραίες και κατά 25%-60% μεγαλύτερες από τις προηγούμενες αντικειμενικές δεν είναι, προφανώς, ανεκτός υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας».

Και αυτό -συνεχίσει ο Δήμος- γιατί «η αύξηση αυτή υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη του σκοπού του νόμου που παρείχε τη νομοθετική εξουσιοδότηση, δηλαδή την καθιέρωση κατά το δυνατόν ομοιόμορφων τιμών για ακίνητα υπό τις ίδιες κατά κύριο λόγο συνθήκες».

Όμως, κατά τον Δήμο, παραβιάζεται και η αρχή της φορολογικής ισότητας, καθώς οι κάτοχοι ακινήτων στο συγκεκριμένο Δήμο θα επιβαρύνονται αδικαιολόγητα άνισα σε σχέση με τους κατόχους ακινήτων των γειτονικών Δήμων.

Τέλος, σημειώνει ο Δήμος ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση προσβάλλει ανεπίτρεπτα τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας επί των ακινήτων των δημοτών, το οποίο προστατεύεται από το άρθρο 17 του Συντάγματος.