Το Υπουργείο Παιδείας, έδωσε απόψε στη δημοσιότητα τα βασικά συμπεράσματα έρευνας για τα Επαγγελματικά λύκεια και σχολές (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ). Η μελέτη σχετικά με την «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων του Υπουργείου», εκπονήθηκε για πρώτη φορά. Η έρευνα υλοποιήθηκε από το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Περιληπτικά τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας έχουν ως εξής :

- Οι βασικότεροι λόγοι που προκαλούν την απαξίωση των ΕΠΑ.Σ είναι η μη παροχή απολυτήριου τίτλου λυκείου, η στέρηση από τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ της δυνατότητας επαγγελματικής ανέλιξης μέσω ανώτερων σπουδών, ο ανορθολογικός διαχωρισμός των ειδικοτήτων μεταξύ ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ, αλλά και η μη εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας στις Επαγγελματικές Σχολές του υπουργείου..

  
-Σε όλα τα ΕΠΑ.Λ και τις ΕΠΑ.Σ της χώρας καταγράφονται 948 καθηγητές με ελάχιστο ή καθόλου διδακτικό ωράριο εκ των οποίων οι 289 είναι καθηγητές γενικών μαθημάτων.

  
-Το 75% του μαθητικού δυναμικού επιλέγει το Γενικό Λύκειο και το 25% το Επαγγελματικό Λύκειο.

  
-Στις Επαγγελματικές Σχολές το 87% των μαθητών κατευθύνεται σε 8 κυρίως Ειδικότητες. Από τους μαθητές αυτούς, το 41% ακολουθεί τις ειδικότητες Κομμωτικής και Αισθητικής, το 32% ακολουθεί 4 τεχνικές ειδικότητες (Θερμοϋδραυλικών, Ηλεκτρολόγων, Αερίων Καυσίμων και Αμαξωμάτων) και το 14% ακολουθεί τις παραϊατρικές ειδικότητες (Βοηθών Φαρμακείων και Φυσιοθεραπευτών).