Με 73 εποχικούς υπαλλήλους ενισχύεται ο δήμος Χαλανδρίου, για ανάγκες του τομέα καθαριότητας. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 30 Μαΐου.  

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)  7
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων  13
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Ι΄ Τάξης Γ΄)  1
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Ομάδας Ι΄ Τάξης Δ΄)  2
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  50

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Δήμος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30, Τ.Κ. 152 34 Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού,  υπόψιν κας Πολυδώρου (τηλ. επικοινωνίας: 213 202 3869,  213 202 3870 ).


Πηγή: Το vima.gr