Με επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Γ. Πατούλης προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη, θέτει μια σειρά από σημαντικά ζητήματα, που αφορούν αφενός το ενδεχόμενο να μην ολοκληρωθούν μια σειρά από συμβασιοποιημένα έργα που εκτελούνται στους Δήμους όλης της χώρας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013.

Αφετέρου, τον κίνδυνο να κληθούν να πληρώσουν οι Δήμοι τις συνέπειες από τη ματαίωση των έργων αυτών.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. επισημαίνει δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή των πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-13, για τα οποία η Κ.Ε.Δ.Ε. εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει τονίσει τη σημασία τους: την υποχρηματοδότηση των υλοποιούμενων έργων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), με αποτέλεσμα την ύπαρξη διακοπής εργασιών για το μεγαλύτερο μέρος των εκτελούμενων έργων των Δήμων και την παράταση της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ 2007-13 μέχρι την 31-12-2016, ως άμεση και φυσική συνέπεια του ανωτέρω προβλήματος.

Το πρόβλημα της διακοπής εργασιών σε εκατοντάδες δημοτικά έργα σε όλη τη χώρα

 Η Κ.Ε.Δ.Ε. απέστειλε επιστολή προς όλους τους Δήμους ζητώντας στοιχεία αναφορικά με το πλήθος και τον προϋπολογισμό των έργων για τα οποία οι εργοληπτικές εταιρίες έχουν προχωρήσει σε διακοπή εργασιών.

Σύμφωνα με τα επεξεργασμένα, έως σήμερα, στοιχεία από την έρευνα της ΚΕΔΕ, τα αποτελέσματα κρίνονται εξόχως ανησυχητικά, καθότι για 113 Δήμους (δηλ. το 1/3 των Δήμων της Χώρας), υπάρχουν τα 387 έργα συνολικού συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού περί τα 600 εκ. € για τα οποία έχει γίνει διακοπή εργασιών.

Συνεπώς, για το σύνολο των Δήμων το συνολικό ποσό των συμβάσεων για τις οποίες οι εργοληπτικές εταιρίες έχουν προχωρήσει σε διακοπή εργασιών εκτιμάται περί το 1,2 δισ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια επιστολή, «η σχετική κατάσταση τείνει να καταστεί μη διαχειρίσιμη, καθότι πλέον οι εργοληπτικές εταιρίες κινούν τις διαδικασίες της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1418/84, απαιτώντας από τους Δήμους την καταβολή της συνολικής ζημίας, που έχουν υποστεί λόγω της διακοπής των εργασιών».

Καθίσταται σαφές ότι το ζήτημα της έγκαιρης πληρωμής των εταιριών για τα υλοποιούμενα έργα του ΕΣΠΑ 2007-13, λόγω της μη χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μετακυλύεται προς τους Δήμους, με τη δημιουργία τεράστιων ευθυνών για τις δημοτικές αρχές (δημοσιονομικές, ποινικές, πειθαρχικές κ.λπ.) από την πιθανή ματαίωση των έργων, αλλά και την υποχρέωση επιστροφής των χρημάτων που μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί για την χρηματοδότησή τους».
TAGS