«Συκοφαντικό» χαρακτηρίζει η τεχνική εταιρία ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ το δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο, ο πρώην υπουργός Επικρατείας συμμετείχε στην εταιρία που πήρε έργο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ύψους 3,9 εκατ. ευρώ. 

Σε ανακοίνωσή της η εταιρία αναφέρει ότι «στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 23-9-2014, συμμετείχαν 13 διαγωνιζόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις» και «η εταιρία μας ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου και της κατακυρώθηκε η εκτέλεσή του στις 24-11-2014, όταν ο κύριος Φλαμπουράρης Αλέκος δεν είχε υπουργικό αξίωμα». 

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι ότι ο κ. Φλαμπουράρης έχει αποχωρήσει πλήρως από την εταιρία, από 26-1-2015, μια ημέρα μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρίας ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ:

Απαντώντας στο συκοφαντικό, για την εταιρία μας, δημοσίευμα που αναπαράγεται από όλα τα μέσα ενημέρωσης, αναφέρουμε τα εξής: 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την από Αυγούστου 2014 διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας, κάλεσε τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που πληρούσαν τις τασσόμενες από το νόμο και τη διακήρυξη τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής, να υποβάλουν φάκελο προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συμπληρωματικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου», προϋπολογισμού 3.900.000 ευρώ. 

Στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 23-9-2014, συμμετείχαν 13 διαγωνιζόμενες εργοληπτικές επιχειρήσεις. Η επιτροπή του διαγωνισμού, με το σχετικό πρακτικό της, αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των διαγωνιζόμενων, ανακήρυξε προσωρινή μειοδότρια προσφορά την προσφορά της εταιρίας μας, με ποσοστό έκπτωσης 38,05%. Κατά του άνω πρακτικού ασκήθηκαν ενστάσεις από τους καταταγέντες στη 2η και 3η θέση μειοδοσίας διαγωνιζόμενους, οι οποίες και απερρίφθησαν στις 27-11-2014 με την υπ’ αριθ. 2152/14 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρία μας. 

Ακολούθως, με το από 7-1-2015 και με αριθ. Πρωτοκόλλου 48/2015 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, κληθήκαμε να προσκομίσουμε τα προβλεπό-μενα από τη νομοθεσία περί εκτελέσεως δημόσιων έργων επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε και την αναγνώριση διοικητικά και δικαστικά της νομιμότητας της προσφοράς μας, με το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 1321/4-5-2015 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, κληθήκαμε να προσκομίσουμε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για να υπογραφεί το αποδεικτικού χαρακτήρα έγγραφο της συμβάσεως. 

Στο σχέδιο της συμβάσεως που μας απεστάλη για να λάβουμε γνώση, διαπιστώσαμε ότι η αναθέτουσα αρχή ανεπιτρέπτως είχε καθορίσει ως χρόνο ολοκλήρωσης του έργου την 30-9-2015 αντί της προβλεπόμενης από τα συμβατικά τεύχη προθεσμίας των 12 μηνών. 

Με την από 18-5-2015 και με αριθ. Πρωτοκόλλου 1564/20-5-2015 αίτησή μας, δια-τυπώσαμε την επιφύλαξή μας για την ανεπίτρεπτη τροποποίηση των όρων της δι-αγωνιστικής διαδικασίας και ενημερώναμε ότι η ολοκλήρωση του έργου εντός της προθεσμίας των δύο (2) ουσιαστικά μηνών, δεδομένου ότι από την 1-7 έως και την 30-8 απαγορευόταν η εκτέλεση εργασιών, είναι ανέφικτος και ότι θα απαιτηθεί η χορήγηση παράτασης. 

Η εταιρία μας, μολονότι εδικαιούτο να αρνηθεί την υπογραφή της συμβάσεως για τον άνω λόγο, εντούτοις στις 20-5-2015 υπέγραψε με την Περιφέρεια Πελοποννήσου την από 20-5-2015 εργολαβική σύμβαση ποσού 2.416.054,02 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  

Με την υπογραφή της συμβάσεως, η εταιρία μας υπέβαλε χρονοδιάγραμμα εκτέ-λεσης του έργου το οποίο και καθόριζε ως χρόνο ολοκλήρωσης την 30-3-2016. Το χρονοδιάγραμμα δεν έγινε δεκτό και επεστράφη με το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 1906/19-6-2015 έγγραφο για διόρθωση και επανυποβολή. 

Επειδή τόσο στη διακήρυξη του έργου (άρθρο 16.1) όσο και στο νόμο 3614/2007 προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο συγχρηματοδοτούμενου έργου, η εταιρία μας, με την από 19-6-2015 και με αριθ. Πρωτοκόλλου 2056/19-6-2015, υποβάλαμε τον 1ο Λογαριασμό προκαταβολής του έργου για πληρωτέο ποσό 189.384,50 ευρώ. Ο λογαριασμός αυτός μας επεστράφη με το υπ’ αριθ. Πρω-τοκόλλου 1352/15-7-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γιατί θεωρήθηκε ότι η εταιρία μας, σε αντίθεση με άλλες εταιρίες που εκτελούν παρόμοια έργα, δεν εδικαιούτο προκαταβολής το 10% του αρχικού συμβατικού ποσού, αλλά μόνο το 5%. 

Με το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 1480/30-7-2015 έγγραφό μας, επανυποβάλαμε τον 1ο λογαριασμό προκαταβολής, με πληρωτέο ποσό 94.692,25 ευρώ, ο οποίος με το υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 2553/27-8-2015 έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, υπεβλήθη για προέγκριση στη διαχειριστική αρχή και έως σήμερα δεν έχει ακόμα απόφαση προέγκρισης πληρωμής και φυσικά δεν έχουμε εισπράξει ούτε ευρώ. 

Λόγω του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος, η εταιρία μας εκτελούσε εργασίες σκυροδέτησης των τεχνητών ογκολίθων, προκειμένου να είναι έτοιμη να προβεί σε πόντιση αυτών όταν της δοθεί άδεια εκσκαφών. 

Προκειμένου να της καταβληθεί το εργολαβικό της αντάλλαγμα για τις εργασίες αυτές, η εταιρία μας υπέβαλε στα αρμόδια όργανα του κυρίου του έργου, στις 4-8-2015, τον 2ο λογαριασμό του έργου για πληρωτέο ποσό 70.882,81 ευρώ, συμπερι-λαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ο εγκεκριμένος από τα αρμόδια όργανα του κυρίου του έργου 2ος λογαριασμός δεν έχει αποσταλεί στη διαχειριστική αρχή για προέγκριση πληρωμής του και έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμιά απόφαση προέγκρισής του. 

Από το σύντομο ιστορικό του έργου που ανωτέρω αναφέραμε, προκύπτουν τα εξής: 

  • Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 23-9-2014 
  • Η εταιρία μας ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου και της κατακυρώθηκε η εκτέλεσή του στις 24-11-2014, όταν ο κύριος Φλαμπουράρης Αλέκος δεν είχε υπουργικό αξίωμα. 
  • Επισημαίνουμε ότι ο κος Φλαμπουράρης από 26-1-2015 έχει αποχωρήσει πλήρως από την εταιρία μας. 
  • Η σύμβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.426.054,02 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και όχι στο ποσό των 3.900.000,00 ευρώ που ψευδώς αναφέρεται. 
  • Η εταιρία μας κλήθηκε να υπογράψει σύμβαση και την υπέγραψε μολο-νότι η ταχθείσα σ’ αυτήν για την ολοκλήρωση του έργου προθεσμία ήταν προδήλως ανέφικτος. 
  • Η αναθέτουσα αρχή προχώρησε στην υπογραφή της συμβάσεως με την εταιρία μας μόνο αφού προηγουμένως διοικητικά και δικαστικά κρίθηκε το νόμιμο της προσφοράς μας. 
  • Η εταιρία μας έως και σήμερα δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ και τού-το σε πλήρη αντίθεση με όσα επιβάλλει ο νόμος 3614/2007 και η διακήρυξη του έργου. 

Περαιτέρω, και για την αποκατάσταση της οικονομικής και επιχειρηματικής οντότητας της εταιρίας, αλλά και της συνεχομένης αρρήκτως με αυτές επιχειρηματικής της δραστηριότητας που τρώθηκαν από τα όσα συκοφαντικά και αναληθή συγκροτούν την ιστορική βάση του πολεμούμενου δημοσιεύματος, λεκτέα είναι και τα ακόλουθα: 

1. Η εταιρία δεν έλαβε μέρος σε κανένα διαγωνισμό δημοσίου χαρακτήρα ή άλλου είδους τέτοιο κατά τη διάρκεια του 2015. 

2. Η καταστατική της διοίκηση εκφράζεται και αποτελείται από συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα που με συνεχή μόχθο και ακάματη δράση υποστηρίζουν συννόμως την καταστατική της δραστηριότητα, έχοντας επενδύσει ολό-κληρη τη ζωή τους για το σκοπό αυτό. 

3. Η εταιρία, δραστηριοποιούμενη από το 2002 μέχρι και σήμερα, ουδέποτε στήριξε την επιβίωσή της έναντι του ανταγωνισμού στην παραμικρή παρά-νομη πράξη ή κάθε είδους παρέμβαση πολιτικού χαρακτήρα. Αντίθετα, κέρδισε με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της και το ήθος των διοικούντων της την εμπιστοσύνη του κοινού που απευθύνεται, παραμένοντας ανταγωνιστική, ποιοτική και, πρωτίστως, αδεσμεύτου χαρακτήρα. 

Για την εταιρία 

ΔΙΑΤΜΗΣΗ Α.Τ.Ε. 

Κοτταρίδης Γιάννης 

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος