Με προσωπικό καταλογισμό απειλούνται οι αιρετοί των ΟΤΑ και οι αρμόδιοι υπάλληλοι σε περίπτωση αδράνειας για την είσπραξη επιβληθέντων προστίμων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπενθυμίζει ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος, με έγγραφο του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Αντωνακόπουλου για τη διαφάνεια στην είσπραξη επιβληθέντων προστίμων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όπως υπογραμμίζει ο υφυπουργός Εσωτερικών, για πρώτη φορά προβλέφθηκε με το Νόμο για τον Καλλικράτη, ότι «ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων και να ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων». Όπως επιπλέον σημειώνει ο κ. Ντόλιος, «σε περίπτωση που ο Επίτροπος διαπιστώσει αδράνεια είσπραξής τους από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες, καλεί τούτους, με έγγραφο του που κοινοποιείται στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Ελεγκτή Νομιμότητας, να ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία για την είσπραξη τούτων.

Εάν η αδράνεια συνεχίζεται οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων τον δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών, παραπέμπει τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα με αιτιολογημένη εισήγησή του στην Ελεγκτική Επιτροπή για προσωπικό καταλογισμό τούτων με το ποσό της θετικής ζημίας που προξένησαν και τους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό τούτων».

Το έγγραφο του υφυπουργού Εσωτερικών διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Αντωνακόπουλου με την οποία είχε επισημάνει ότι «η διαφάνεια στη λειτουργία του Ενιαίου Ελληνικού Διοικητικού Συστήματος, αλλά και η οικονομική στενότητα επιβάλλει την αναδρομική αναζήτηση προστίμων που είχαν επιβληθεί στο παρελθόν από αρμόδια όργανα της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». Ο κ. Αντωνακόπουλος είχε καταγγείλει φαινόμενα παραβατικότητας εκ μέρους των αρμοδίων αρχών, με αποτέλεσμα ενώ είχαν επιβληθεί πρόστιμα από τις Διευθύνσεις Εμπορίου, Πολεοδομίας, Υγείας της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, να μην έχουν εισπραχθεί. Όπως ειδικότερα είχε επισημάνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έχουν τεθεί στο αρχείο πρόστιμα που αφορούν την εμπορία ενεργειακών καυσίμων, την παραβίαση της λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, πολεοδομικές παραβάσεις και ακόμη τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στον κ. Αντωνακόπουλο είχε απαντήσει πριν από λίγες ημέρες και ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Κουσελάς, θυμίζοντας ότι οι Αρχές Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατά το μεγαλύτερο μέρος, διαθέτουν πλέον ίδια Λογιστική και Ταμειακή Οργάνωση.

Ο κ. Κουσελάς απάντησε επίσης ότι «τυχόν ελαττώματα τα οποία εστιάζονται στην εγκυρότητα του βεβαιωτικού τίτλου αποτελούν αποκλειστικά αντικείμενο της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», διευκρινίζοντας πως σε όσες περιπτώσεις βεβαιώνονται έσοδα υπέρ της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (έσοδα υπέρ τρίτων), αυτά εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων και η ακολουθούμενη πρακτική τόσο των διαδικασιών είσπραξης όσο και των διεξαγόμενων ελέγχων σχετικά με αυτές, είναι όμοια με αυτήν της είσπραξης των βεβαιωμένων εσόδων υπέρ Δημοσίου.