Πάμπολλα δικαιώματα, ανάμεσά τους και αποζημίωση, έχουν όσοι ταξιδεύουν αεροπορικώς. Δικαιώματα που προκύπτουν από την καθυστέρηση ή ματαίωση μιας πτήσης, την άρνηση επιβίβασης, την απώλεια, καταστροφή ή φθορά αποσκευών, μέχρι και την αλλαγή θέσης επιβίβασης.

Δείτε ποια είναι αυτά όπως τα αναφέρει ο "Συνήγορος του Καταναλωτή" και το Ευρωπαικό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας.

Σε περίπτωση:

●  καθυστέρησης πτήσης, ο επιβάτης έχει δικαίωμα: 

-  Είτε να προωθηθεί στον τελικό προορισμό του με παρεμφερείς όρους μεταφοράς.

-  Είτε να λάβει πίσω το αντίτιμο του εισιτηρίου του και, αν χρειαστεί, να επιστρέψει χωρίς καμία επιβάρυνση στον αρχικό τόπο αναχώρησης.

Η παροχή βοήθειας, όπως γεύματα και αναψυκτικά, πρόσβαση σε επικοινωνία, στέγαση (αν χρειάζεται) και μεταφορά από και προς τον τόπο καταλύματος, επίσης είναι δικαίωμα του επιβάτη, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης και τη διάρκεια της καθυστέρησης.

Ο αερομεταφορέας υποχρεούται να ενημερώνει τον επιβάτη για τα παραπάνω δικαιώματά του, καθώς και για τον λόγο της καθυστέρησης. 

● Άρνησης επιβίβασης ο επιβάτης μπορεί να δικαιούται αποζημίωση, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης: 

-  250 ευρώ, για πτήσεις έως 1.500 χλμ.

- 400 ευρώ, για όλες τις πτήσεις στο εσωτερικό της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ. ή για όλες τις πτήσεις από 1.500 χλμ. έως 3.000 χλμ.

- 600 ευρώ για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις. 

Αν ο αερομεταφορέας προσφέρει εναλλακτική πτήση με παρεμφερή ώρα άφιξης, η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50%. 

● Ματαίωσης πτήσης, ο επιβάτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα: 

- Στην επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου του (ολόκληρου ή μόνο του μέρους που δεν χρησιμοποιήθηκε).

- Στη μεταφορά του προς τον τελικό προορισμό με άλλη πτήση το συντομότερο δυνατό.

- Στην εκ νέου κράτηση για μεταγενέστερη ημερομηνία της επιλογής του (εφόσον υπάρχουν θέσεις).

- Σε αποζημίωση υπό τους όρους της άρνησης επιβίβασης, εκτός αν έγινε έγκαιρη ενημέρωση. 

Δεν λαμβάνει αποζημίωση από τον αερομεταφορέα ιδίως: αν η ματαίωση οφειλόταν σε έκτακτες συνθήκες ή αν είχε προηγηθεί έγκαιρη (2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία πτήσης) ενημέρωση σχετικά με τη ματαίωση ή αν προσφέρθηκε στον επιβάτη εναλλακτική πτήση για την ίδια διαδρομή και με παρεμφερή ώρα άφιξης και είχε λάβει έγκαιρη ενημέρωση σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του Κανονισμού 261/2004.   

● Αλλαγής θέσης 

Εάν ο αερομεταφορέας τοποθετήσει επιβάτη σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο, επιστρέφει εντός 7 ημερών: 

- Το 30% της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χλμ.

- Το 50% της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1.500 χλμ. (πλην των πτήσεων μεταξύ της ευρωπαϊκής επικράτειας των κρατών-μελών και των Γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων) και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.

- Το 75% της τιμής του εισιτηρίου για όλες τις υπόλοιπες πτήσεις. 

● Απώλειας, καταστροφής ή φθοράς αποσκευών 

Αν οι αποσκευές που έχει παραδώσει ο επιβάτης κατά τον έλεγχο εισιτηρίων χαθούν, φθαρούν ή καθυστερήσουν, δικαιούται αποζημίωση από τον αερομεταφορέα, εκτός αν η φθορά οφείλεται σε ελάττωμα της ίδιας της αποσκευής. 

Για τη διεκδίκηση αποζημίωσης απαιτείται η υποβολή σχετικής δήλωσης εντός 7 ημερών από την παραλαβή των αποσκευών ή εντός 21 ημερών, εάν πρόκειται για καθυστερημένη παραλαβή.