Εγκύκλιο σχετικά με το θέμα της μετακίνησης υπαλλήλων από Δήμο σε Νομικά Πρόσωπα ή Ιδρύματα του ίδιου Δήμου εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, επιτρέπεται η μετακίνηση υπαλλήλων από Δήμο σε Νομικά Πρόσωπα ή Ιδρύματα του ίδιου Δήμου ή σε Σύνδεσμο που συμμετέχει ο Δήμος και αντίστροφα, καθώς και μεταξύ των φορέων αυτών και η διάθεσή τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για δύο έτη, με δυνατότητα παράτασης δύο ετών.

Ολόκληρη η εγκύκλιος

Στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης αυτής δεν περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν κριθεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και κατέχουν θέση ευθύνης, καθώς ορίζεται σαφώς ότι αφορά υπαλλήλους και όχι προϊσταμένους.