Αντισυνταγματική είναι σύμφωνα με γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,  η λήξη της θητείας των μελών των ανεξάρτητων αρχών.

Η Αρχή Προστασίας με γενικού χαρακτήρα γνωμοδότηση, η οποία αφορά και τα δικά της μέλη, αποφαίνεται ότι η διάταξη του νόμου 4339/2015 σύμφωνα με την οποία «αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους τα μέλη των ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία τους» είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στην νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακόμη, η Αρχή αναφέρει ότι σύμφωνα με την συνταγματική αρχή της συνεχούς λειτουργίας των ανεξάρτητων Αρχών και το νόμο 4055/2012 η θητεία των μελών των ανεξάρτητων Αρχών παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό των νέων.

Κατόπιν αυτών, καταλήγει η γνωμοδότηση νόμιμα η Αρχή εξακολουθεί να λειτουργεί με την υφιστάμενη συγκρότησή της.