Την ερχόμενη εβδομάδα το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναρτά για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση του προσωπικού στο Δημόσιο και το σύστημα επιλογής προϊσταμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα περιλαμβάνει διατάξεις  για την κάλυψη των  θέσεων  γενικών και ειδικών γραμματέων καθώς και των Αναπληρωτών τους σε υπουργεία, προέδρων, διοικητών αλλά και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων σε ΝΠΠΔ και ΝΠΙΔ.

Τα ανώτατα  στην ιεραρχία του δημοσίου θα επιλέγονται,μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος, για μια τετραετία (με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 4 χρόνια) από  μητρώο υπαλλήλων στο οποίο θα μπορούν να υποβάλουν συμμετοχή  μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου με υψηλά τυπικά προσόντα αλλά και καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ από την ημεδαπή και αλλοδαπή.

Αναφορά με την αξιολόγηση του προσωπικού του δημοσίου αυτή θα βασίζεται σε μετρήσιμους δείκτες (προϋπηρεσία, σπουδές, ξένες γλώσσες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, στοχοθεσία), σε εκθέσεις αξιολόγησης προϊσταμένων και υφισταμένων,σε ψυχομετρικά test, σε έγγραφες παρατηρήσεις πολιτών, αλλά και σε μυστική βαθμολόγηση από συναδέλφους του ίδιου τμήματος η διεύθυνσης.

Οσοι αριστεύουν θα καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης με τα ανάλογα επιδόματα και θα εξελίσσονται γρηγορότερα στην δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία..

Τέλος οι προϊστάμενοι του δημοσίου (τμηματάρχες, διευθυντές, γενικοί διευθυντές) θα επιλέγονται με γραπτούς διαγωνισμούς μέσω του ΑΣΕΠ.

 

.