Περισσότεροι από ένας στους 2 εμπόρους σκοπεύουν να κατευθυνθούν σε μισθωτή θέση εργασίας, βάσει της έκθεσης που παρουσίασε σήμερα η ΕΣΕΕ

Ειδικότερα, στις ΑΕ και ΕΠΕ, το 46,9% προτιμά να κατευθυνθεί προς ένα άλλο ελεύθερο επάγγελμα, το 15,6% προς μία θέση μισθωτού του ιδιωτικού τομέα και μόλις το 4,7% να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό.

Στις ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις το 29,9% επιλέγει να κατευθυνθεί προς κάποιο άλλο ελεύθερο επάγγελμα, το 26,3% προς μισθωτή θέση εργασίας του δημόσιου τομέα, το 24,2% προς μισθωτή θέση του ιδιωτικού τομέα και το 6,8% προς αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό.

Φαίνεται, λοιπόν, από τα στοιχεία στις ΟΕ, ΕΕ και στις ατομικές επιχειρήσεις μια σαφής τάση μετακίνησης προς μία μισθωτή εργασία, που αθροιστικά φτάνει στο 50,5%.

Γενικότερα, πάντως, στο ενδεχόμενο αλλαγής επαγγέλματος, το 34,4% των ΑΕ και ΕΠΕ και το 39% των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ ανταποκρίνονται θετικά στο ερώτημα και το 58,1% και το 55,6% αντίστοιχα αποκρίνονται αρνητικά.

«Σε γενικές γραμμές, δηλαδή, οι Έλληνες έμποροι φαίνεται ότι δεν υποκύπτουν στη λογική της επαγγελματικής αλλαγής και επιμένουν στη διεκδίκηση καλύτερων όρων δραστηριοποίησης στο δεδομένο χώρο που έχουν επιλέξει», όπως σημειώνεται στην έκθεση.