Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας παραπέμπει την υπόθεση του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή, το Γ΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, που όπως αποκάλυψε πρώτο το Newpost, έκρινε ότι η θητεία του κ. Ρακιντζή έχει λήξει από το 2009, με απόφαση του στις 31/12/2015.

Έτσι η Ολομέλεια καλείται να αποφασίσει το αν ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η πενταετής θητεία του οποίου έληξε στις 14 Σεπτεμβρίου 2009, παραμένει νόμιμα στην θέση του και ασκεί προσφυγές ενώπιον της Δικαιοσύνης κατά τελεσίδικων αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους.

Σημειώνεται ότι «στον αέρα» βρίσκονται μετά απ' αυτήν την εξέλιξη 1.100 πράξεις καθώς μπορούν να καταστούν άκυρες, εφόσον προσφύγουν στο ΣτΕ και δικαιωθούν οι θιγόμενοι, με ατομικές προσφυγές.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του Newpost είναι πιθανό ο κ. Ρακιντζής να αντικατασταθεί μέσα στην εβδομάδα.

Σε επικοινωνία που είχε το newpost με τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης δήλωσε ότι πράγματι η θητεία του έχει λήξει από το 2009 και τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση έχει κάνει σωστά τη δουλειά του, όπως προβλέπει ο νόμος, όλα αυτά τα χρόνια. 

 Στην απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Δεν είναι κατ’ αρχήν επιτρεπτή, μετά τη λήξη της θητείας του, η συνέχιση της αρμοδιότητάς του να ασκεί προσφυγές ιδίως ενώπιον του ΣτΕ, κατά τελεσίδικων αποφάσεων πειθαρχικών συμβουλίων. Και είναι μεν ανεκτή η άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης του οποίου έληξε η θητεία, μόνον όμως εφόσον συντρέχουν συνθήκες όλως εξαιρετικές, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την έγκαιρη επιλογή νέου Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης από το υπουργικό συμβούλιο και πάντως, όχι πέραν ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις».
 
Το Δημόσιο όμως - αναφέρει το ΣτΕ - δεν επικαλέστηκε λόγους εξαιρετικών συνθηκών, οι οποίες να κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη επιλογή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, μεταξύ της λήξης της θητείας του και της άσκησης των προσφυγών του ενώπιον της Δικαιοσύνης.
 
Αντίθετη ερμηνεία του νομοθετικού πλαισίου, η οποία θα επέτρεπε τη χωρίς χρονικό περιορισμό συνέχιση της άσκησης προσφυγών από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης μετά τη λήξη της θητείας του, «δεν μπορεί να βρει έρεισμα στην αρχή της συνέχειας των δημοσίων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η αρμοδιότητά του ανάγεται στον εσωτερικό έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης, αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και δεν αφορά, την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες ή στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους» σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.
 
Εξάλλου - όπως αναφέρεται στις δικαστικές αποφάσεις - η διαδικασία επιλογής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, «ουδόλως προσκρούει σε δυσχέρειες ανάλογες με εκείνες της επιλογής των μελών των ανεξάρτητων αρχών που προβλέπονται στο Σύνταγμα».
 
Στις αποφάσεις υπήρξαν δύο μειοψηφίες: Η πρώτη μειοψηφία είναι του συμβούλου Επικρατείας Φ. Ντζίμα ο οποίος, υποστήριξε ότι εφόσον συντρέχει εύλογη αιτία αδυναμίας διορισμού νέου Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης από το υπουργικό συμβούλιο, «ως εύλογο χρονικό διάστημα νοείται εκείνο που δεν υπερβαίνει το ήμισυ της θητείας του».
 
Η δεύτερη μειοψηφία είναι του συμβούλου Επικρατείας Γ. Ποταμία, ο οποίος υποστήριξε ότι μετά την λήξη της θητείας του, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης δεν μπορεί «να εκφράζει εγκύρως την βούλησή του διοικητικού οργάνου, αλλά ούτε να ασκήσει, κατά το νόμο, οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του ίδιου του οργάνου και επομένως ούτε προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ κατά τελεσίδικών αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων».