Η εργασιακή ανασφάλεια και η μετανάστευση νέων ανθρώπων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης αυξάνουν όλο και περισσότερο την ανάγκη για γλωσσομάθεια στους έλληνες μαθητές. Όπως ακατγράφει η Eurostat, έστω και μία ξένη γλώσσα μαθαίνουν 314.700 μαθητές γυμνασίου στην Ελλάδα, δηλαδή το σύνολο των μαθητών αυτού του επιπέδου. Μάλιστα, το 94% εξ αυτών μαθαίνουν δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες, ενώ η πιο δημοφιλής ξένη γλώσσα είναι τα Αγγλικά σε ποσοστό 98,1% και ακολουθούν τα Γαλλικά σε ποσοστό 48,5%.
 
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η γλωσσομάθεια είναι πολύ διαδεδομένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση με περίπου 18 εκατ. μαθητές Γυμνασίου (ή το 98,6% όλων των μαθητών αυτού του επιπέδου) να σπουδάζουν έστω και μία ξένη γλώσσα.
 
Το 2014, όλοι ή σχεδόν όλοι οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιπέδου γυμνασίου, μαθαίνουν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες στο Λουξεμβούργο (100%), στη Φινλανδία (98,5%), στην Ιταλία (98,4%), στην Εσθονία (96,3%) και τη Ρουμανία (95,6%). Αντίθετα, λιγότερο από το 10% των μαθητών σπουδάζουν δύο ή περισσότερες γλώσσες στην Ουγγαρία (6,3%), στην Ιρλανδία (7,9%) και την Αυστρία (9,5%).
 
Τα Αγγλικά ήταν μακράν η πιο δημοφιλής γλώσσα, με περισσότερους από 17 εκατ. μαθητές (97,3%) να σπουδάζουν της συγκεκριμένη ξένη γλώσσα. Ακολουθούν, τα Γαλλικά (5 εκατ. ή 33,7%), τα Γερμανικά (3 εκατ. ή 23,1%) και τα Ισπανικά (2 εκατ. ή 13,1%).