Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα η 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στρατηγικών έργων στο Interreg ΙΡΑCBC Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020». O συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 11.000.000 εκ των οποίων τα 9.350.000 αποτελούν κοινοτική συνδρομή και τα 1.650.000 εθνικούς πόρους των δύο συμμετεχουσών χωρών. 

Στα υποψήφια προς ένταξη έργα καλούνται να συμμετάσχουν εταίροι και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Ο Π/Υ κάθε έργου δύναται να κυμαίνεται στον Ειδικό Στόχο 1.1 «Ενίσχυση των διασυνοριακών υποδομών για μεταφορές, διαχείριση υδάτων και αποβλήτων» από 1.200.000 έως 4.000.000 και στον Ειδικό Στόχο 2.1 «Διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προαπαιτούμενο για την τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής» από 1.000.000 έως 2.500.000. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την 16 Μαΐου 2016.

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος είναι «η ισορροπία μεταξύ της αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών πληθυσμών και των περιφερειακών φορέων, σύμφωνα με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις Εθνικές πολιτικές, με σκοπό την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων μέσω συντονισμένων παρεμβάσεων και θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων αξόνων προτεραιότητας:

 Προώθηση του περιβάλλοντος, αειφόρων μεταφορών και δημοσίων υποδομών

 Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

 

Πληροφορίες για την εν λόγω Πρόσκληση, τον τρόπο υποβολής των προτάσεων στρατηγικών έργων καθώς επίσης και γενικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.greece-albania.eu/ και συγκεκριμένα στην ενότητα 2014-2020: http://www.greece-albania.eu/index.php/new_programming.html

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 30η Ιουλίου 2015 το νέο Πρόγραμμα μεταξύ των δύο χωρών για την περίοδο 2014-2020. Ο συνολικός του προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 42,3 εκατ. ευρώ, στα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με ποσό σχεδόν 36 εκατ. ευρώ μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην:

  •          Ενίσχυση των διασυνοριακών υποδομών για μεταφορές, διαχείριση υδάτων και αποβλήτων
  •          Αύξηση της αποτελεσματικότητας της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων
  •          Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της χρήσης ΑΠΕ
  •          Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πρόληψης κρίσεων και της διαχείρισης καταστροφών με επίκεντρο τις δασικές πυρκαγιές
  •          Διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών πόρων ως προαπαιτούμενο για την τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής
  •          Ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας, της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας