Σε Ευρωπαϊκά δίκτυα κατά της Φτώχειας και για την Κοινωνική Ένταξη, μετέχει η Περιφέρεια Κρήτης.

Πρόκειται για τα δίκτυα «ELISAN»: «European Local Inclusion and Social Action Network» («Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τοπικής Ένταξης και Κοινωνικής Δράσης») και «ENSA»: «European Network of Social Authorities» («Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Υπηρεσιών») στα οποία μετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της Περιφερειακής Στρατηγικής Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης με ορίζοντα το 2020,.

Τα παραπάνω δίκτυα επιτελούν τους σκοπούς της κοινωνικής διοίκησης με συμπληρωματικό και ολοκληρωμένο τρόπο καθώς καλύπτουν τόσο το πεδίο χάραξης πολιτικής σε όλα τα κοινωνικά ζητήματα όσο και το πεδίο εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο υπηρεσιών.

Στόχος του δικτύου ELISAN, είναι η υπεράσπιση των τοπικών και ευρύτερων αναγκών μέσω εκλεγμένων εκπροσώπων, η ενημέρωση σχετικά με την τοπική κοινωνική δράση στην Ευρώπη, η διάδοση των καλών πρακτικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας όπου προωθεί την σύναψη ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων, αυξάνει την αξία της κοινωνικής καινοτομίας από τις ευρωπαϊκές τοπικές κοινότητες, δημιουργεί μια βάση δεδομένων για την ευρωπαϊκή κοινωνική καινοτομία και τέλος εκκινεί το Ευρωπαϊκό Βραβείο για την Κοινωνική Καινοτομία.

Εξ άλλου στις δράσεις του ELISAN συμπεριλαμβάνονται η διοργάνωση ευρωπαϊκών εκδηλώσεων με στόχο την πληροφόρηση και την βελτίωση των θέσεων των μελών του δικτύου στα ευρωπαϊκά συνέδρια, η έκδοση αναφορών που σχετίζονται με την υιοθέτηση καλών πρακτικών και τέλος, η ενημέρωση των μελών του δικτύου για τις ευρωπαϊκές προκλήσεις στον κοινωνικό τομέα.