Εγκύκλιο που καθορίζει τους όρους και τις προυποθέσεις για τη σύναψη συμβάσεων έργου για την καθαρισμό των κτιρίων και υπηρεσιών ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ (νοσοκομεία,κεντρικές υπηρεσίες ,προνοιακά ιδρύματα κλπ) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε ο Υπουργός Ανδρέας Ξανθός.

Προτεραιότητα στην επιλογή των συμβασιούχων καθαριστών/τριών θα έχουν όσοι και όσες απασχολούνται η απασχολούνταν στο παρελθόν σε καθαρισμούς κτιρίων η υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,όσοι/ες έχουν τη μεγαλύτερη προυπηρεσία στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας οπουδήποτε,ιδιώτες που είναι άνεργοι κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους και ιδιώτες που είναι άνεργοι από οποιαδήποτε αιτία.

Τα πρόσωπα που θα συνάψουν τς συμβάσεις έργου με ισχύ έως τα τέλη του 2017 θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ και θα αμείβονται (ανάλογα με το ωράριο εργασίας τους) με βάση τις μεικτές μηνιαίες μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνει ένας μόνιμος υπάλληλος καθαριότητας (Υ.Ε) στις οποίες περιλαμβάνονται πάσης φύσεως επιδόματα και προσαυξήσεις.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας