Προτάσεις για την υιοθέτηση νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, με σκοπό την αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την υπαίθρια διαφήμιση θα καταθέσει Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για τη μελέτη, αξιολόγηση και επεξεργασία της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία συγκροτήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών.

Η Ομάδα Διοίκησης Έργου, πρόεδρος της οποίας ορίζεται ο Αν. Μεντζέλος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του υπουργείου Εσωτερικών, οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της εντός έξι μηνών, με την έκδοση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων.

Στις συνεδριάσεις της ΟΔΕ θα συμμετέχουν, ως παρατηρητές, εκπρόσωποι από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον «Συνήγορο του Πολίτη», τον «Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης», καθώς και εκπρόσωποι άλλων φορέων, εφόσον η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.