Στη Βουλή κατατέθηκε τη Δευτέρα το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για την έρευνα μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται και αρκετές ρυθμίσεις για την Εκπαίδευση.

Μεγάλη αλλαγή και ανασχεδιασμό φέρνει η πρόβλεψη για τα νηπιαγωγεία καθώς για πρώτη φορά γίνεται διαχωρισμός από τα νηπιαγωγεία απομακρυσμένων περιοχών. 

Μέχρι σήμερα λοιπόν ίσχυε 1 νηπιαγωγός για τουλάχιστον 7 νήπια (ανεξαρτήτως περιοχής) ενώ αυτό αλλάζει και γίνεται 1 νηπιαγωγός για τουλάχιστον 14 νήπια και για τουλάχιστον 5 νήπια για τις απομακρυσμένες περιοχές

Συγκεκριμένα αναφέρεται στο σχέδιο νόμου: 

«Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθεσία ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από: α) δέκα τέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση νηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς είκοσι πέντε (25) νήπια».

Επιπλέον αλλάζουν και οι εγγραφές μαθητών για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου του προηγούμενου διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη της διάταξης του δεύτερου εδαφίου.

Στο ιδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται ρύθμιση για τη δυνατότητα  μετατάξεων  δασκάλων και καθηγητών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ σε θέσεις ΕΔΙΠ , κατατέθηκε,  προς ψήφιση, στη Βουλή, στο Σχέδιο Νόμου για την Ερευνα. Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των μελών Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι., όπως κάθε φορά ισχύουν.