Γεγονός είναι πλέον η υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου της κάτω διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών της οδού Αγίας Παρασκευής στη Νέα Μενεμένη Θεσσαλονίκης, μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και της αναδόχου εταιρίας «Σιδηροδρομικά Έργα ΑΤΕ».

H κατασκευή της συγκεκριμένης διάβασης θα οδηγήσει στην αποκατάσταση της διακοπής του αστικού ιστού και θα αποτελέσει έργο πνοής για την περιοχή, με ορίζοντα ολοκλήρωσης των εργασιών τους 22 μήνες.

Το έργο εντάσσεται στο συνολικότερο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα κατάργησης της σημερινής ισόπεδης διάβασης των σιδηροδρομικών γραμμών επί της οδού Αγ. Παρασκευής.

Σκοπός είναι η βελτίωση των οδικών κυκλοφοριακών συνθηκών στη περιοχή και η ασφαλέστερη κίνηση πεζών και οχημάτων, όπως επίσης και η απρόσκοπτη κυκλοφορία των σιδηροδρομικών συρμών.

Το έργο έχει συμβατικό οικονομικό αντικείμενο, το οποίο ανέρχεται στο ποσόν των 10,55 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.