Χωρίς άδειες λειτουργίας ,πιστοποίησης αλλά και με απουσία ελέγχου των δραστηριοτήτων τους,γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα ενηλίκων και παιδιών, λειτουργούν σήμερα ορισμένα Λούνα Παρκ και παιδότοποι στην Αττική.

Αυτό προέκυψε μετά από δειγματοληπτικές επιθεωρήσεις που διενήργησαν τέσσερα ελεγκτικά κλιμάκια των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης σε 8 Λούνα Παρκ και παιδότοπους που έχουν ως έδρα Δήμους του Λεκανοπεδίου.

Οι Επιθεωρητές στις εκθέσεις τους καταγράφουν σημαντικές ελλείψεις και εισηγούνται τη λήψη άμεσων μέτρων ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργεία, Δήμους) ώστε να αποφευχθούν τραγικά περιστατικά σε βάρος επισκεπτών, όπως συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν με θανάτους και τραυματισμούς. Δείτε τι αναφέρουν στις εκθέσεις τους για τα Λούνα Παρκ και τους παιδότοπους οι Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης.

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

*Ως προς τη συμβατότητα με θεσμοθετημένες χρήσεις γης

Κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης των λούνα παρκ από τα όργανα της διοίκησης δεν διενεργείται πάντοτε ο απαιτούμενος πολεοδομικός έλεγχος από τις Υπηρεσίες Δόμησης για τη συμβατότητα της προς εγκατάσταση επιχείρησης λούνα παρκ με τις θεσμοθετημένες ισχύουσες χρήσεις γης στην υπόψη περιοχή, γεγονός που δύναται να οδηγήσει σε έκδοση μη σύννομων αδειών λειτουργίας.

*Ως προς τις υγειονομικές διατάξεις

Από την εξέταση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, δεν προκύπτει νομοθετική πρόβλεψη για την ύπαρξη χώρων υγιεινής σε εγκαταστάσεις λούνα παρκ και για τις προϋποθέσεις που θα πρέπει αυτοί να πληρούν. Για τους παιδότοπους όμως έχουν θεσμοθετηθεί ανάλογες διατάξεις, επομένως, κρίνεται σκόπιμο να θεσμοθετηθεί αντίστοιχη πρόβλεψη στις υγειονομικές διατάξεις για χώρους υγιεινής παιδιών και ενηλίκων και στα λούνα παρκ.

*Ως προς τον έλεγχο ασφαλείας των εγκαταστάσεων και των παιχνιδομηχανών.

Από την εξέταση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, δεν προκύπτει νομοθετική πρόβλεψη για τον τρόπο και την περιοδικότητα διεξαγωγής ελέγχων και επιθεωρήσεων από τα όργανα της διοίκησης, κατά τη φάση της λειτουργίας των λούνα παρκ, σχετικά με την εν γένει ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των διαφόρων παιχνιδομηχανών. Από τις επιθεωρήσεις διαπιστώθηκε ότι, ελλείψει θεσμικού πλαισίου, ορισμένες επιχειρήσεις προέβαιναν αυτοβούλως σε διενέργεια ελέγχων και πιστοποιήσεων των παιχνιδομηχανών που είχαν εγκαταστήσει, μέσω διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης.Με βάση τα ανωτέρω, επισημάνθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τη θεσμοθέτηση της τακτικής επιθεώρησης των μη περιοδικών εγκαταστάσεων λούνα παρκ και των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας λούνα παρκ, προκειμένου να διασφαλίζεται αδιαλείπτως η ασφαλής λειτουργία και η καταλληλότητα αυτών.

*Ως προς την ανάπτυξη μη θεσμοθετημένων δραστηριοτήτων.

Από τις διαπιστώσεις των επιθεωρήσεων προκύπτει ότι σε λούνα παρκ αλλά και γενικότερα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν αναπτυχθεί δραστηριότητες (παγοδρόμια, μπόουλινγκ) για τις οποίες δεν έχουν καθορισθεί θέματα που άπτονται του τρόπου αδειοδότησης και λειτουργίας, όπως τεχνικές απαιτήσεις, προδιαγραφές, πιστοποίηση μηχανημάτων κλπ με αποτέλεσμα οι ανωτέρω δραστηριότητες να λειτουργούν χωρίς αδειοδότηση. Προς την κατεύθυνση της ασφαλούς λειτουργίας των ως άνω εγκαταστάσεων πρέπει να υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση για την αδειοδότηση και τον έλεγχο λειτουργίας και των ανωτέρω δραστηριοτήτων (παγοδρόμια, μπόουλινγκ).

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ

*Ως προς τη συμβατότητα με θεσμοθετημένες χρήσεις γης

Κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης των παιδότοπων από τα όργανα της διοίκησης, δεν διενεργείτο πάντοτε ο απαιτούμενος πολεοδομικός έλεγχος από τις υπηρεσίες Δόμησης για τη συμβατότητα της προς εγκατάσταση επιχείρησης παιδότοπου με τις θεσμοθετημένες ισχύουσες χρήσεις γης στην υπόψη περιοχή, γεγονός που δύναται να οδηγήσει σε έκδοση μη σύννομων αδειών λειτουργίας.

*Ως προς τις παιχνιδοκατασκευές και παιχνίδια εμπίπτοντα στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ 1176-1

Ορισμένοι Δήμοι χορήγησαν μη νομίμως (με πλημμέλειες) άδειες ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου, οι οποίες αφορούσαν στην έγκριση εγκατάστασης παιχνιδιών-παιχνιδοκατασκευών (π.χ. τραμπολίνο, πίστα αυτοκινητιδίων, δεξαμενή με βαρκάκια, κερματοφόρα παιγνίδια κ.ά.), που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής Κοινής Υπουργικής Απόφασης του 2007.

*Ως προς το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην υφιστάμενη κατάσταση των παιδοτόπων σε σχέση με την αδειοδοτηθείσα. Διαπιστώθηκε επίσης ότι ορισμένοι Δήμοι δεν είχαν προβεί στη συγκρότηση (ή συγκρότησαν με μεγάλη καθυστέρηση) του οργάνου, για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων περί της νόμιμης λειτουργίας των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων. Για το λόγο αυτό ανακύπτει η ανάγκη για τη διενέργεια τακτικών ελέγχων από τα όργανα της διοίκησης, σε εύλογα χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων.