Τουλάχιστον 97 διπλωματούχοι μηχανικοί του Δημοσίου εντοπίστηκαν από τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης να ασκούν παράλληλα με τα υπαλληλικά τους καθήκοντα και ιδιωτικό έργο, μέσω συμμετοχής τους σε εργοληπτικές εταιρείες, παρότι αυτό απαγορεύεται ρητά από συγκεκριμένους νόμους και μάλιστα διαπιστώθηκε να το έχουν αποκρύψει από την υπηρεσία τους.

Η υπόθεση με την παράνομη απασχόληση των μηχανικών του δημοσίου στον ιδιωτικό τομέα ήρθε στο φως μετά από εντολή ελέγχου που δόθηκε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ήδη διατάχθηκε πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος τους, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε και στον εισαγγελέα Εφετών. Η  έρευνα είχε ανατεθεί σε ελεγκτικό κλιμάκιο  με αντικείμενο την εξέταση της συμμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων Μηχανικών Διπλωματούχων Α.Ε.Ι. και Τεχνολόγων Μηχανικών Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., όλων των ειδικοτήτων, με τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για: α) την άσκηση ιδιωτικού έργου και β) τη συμμετοχή σε μελετητικές κι εργοληπτικές εταιρείες.

 Από την έρευνα προέκυψαν 54 πρόσωπα, τα οποία κατείχαν την ιδιότητα του μισθοδοτούμενου από το Ελληνικό Δημόσιο και παράλληλα στελέχωναν εργοληπτική επιχείρηση. Από αυτούς έξι (6) δημόσιοι υπάλληλοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, ήτοι, τέσσερις (4) μόνιμοι υπάλληλοι υπηρετούντες στο πρώην Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων, ένας (1) μόνιμος υπάλληλος στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης και ένας (1) υπάλληλος με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, από 01.01.2009 έως 30.04.2014, ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στελέχωναν εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), παρά το υφιστάμενο απόλυτο κώλυμα για τη στελέχωση εργοληπτικής επιχείρησης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου. 17 του
 ν.1418/84. 

Τριάντα επτά (37) δημόσιοι υπάλληλοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, ήτοι τριάντα ένας (31) μόνιμοι και έξι (6) με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2009 έως 30.04.2014, ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών  κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 39 παρ. 2α του Ν. 3316/2005. Από το σύνολο των ανωτέρω σαράντα τριών (6+37=43) δημοσίων υπαλλήλων Διπλωματούχων Μηχανικών, δεκαέξι (16) εγγράφηκαν στο Μητρώο Μελετητών και τέσσερις (4) στελέχωσαν εργοληπτική επιχείρηση (Μ.Ε.ΕΠ.), κατά την ελεγχόμενη περίοδο, υποβάλλοντας δηλώσεις του Ν. 1599/1986 με αναληθές περιεχόμενο, όσον αφορά στο ότι:

(α) ήταν ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν τελούσαν υπό υπαλληλική σχέση οποιασδήποτε μορφής ή δεν εργάζονταν σε αναθέτουσα αρχή με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ή (β) δεν τελούσαν σε υπαλληλική σχέση οποιασδήποτε μορφής, ούτε ήταν πρόσωπα αμειβόμενα με οποιοδήποτε τρόπο από το Δημόσιο, αντίστοιχα.

Επίσης, από το σύνολο των ανωτέρω σαράντα τριών (43) δημοσίων υπαλλήλων Διπλωματούχων Μηχανικών, εικοσιένας (21) οι οποίοι ήταν, ήδη, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών και δύο (2) οι οποίοι, ήδη, στελέχωναν εργοληπτική επιχείρηση (Μ.Ε.ΕΠ.), πριν από την ημερομηνία διορισμού τους, δεν προέβησαν (μετά το διορισμό τους) στην υποχρεωτική κατάθεση του μελετητικού πτυχίου ή έξοδό τους από τη στελέχωση της επιχείρησης Μ.Ε.ΕΠ., αντίστοιχα. Με βάση τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της παραπάνω έρευνας οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης εισηγούνται από τους αρμόδιους πειθαρχικώς προϊσταμένους των υπαλλήλων-μηχανικών να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους για το πειθαρχικό παράπτωμα που συντελέσθηκε με υπαίτια πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου .Παράλληλα η έκθεση με τα σχετικά στοιχεία κοινοποιήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, προκειμένου να ερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών για τις πράξεις που αφορούν στην υποβολή σε δημόσια υπηρεσία υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 με αναληθές περιεχόμενο ή στην παράλειψη οφειλόμενης (από υπάλληλο) ενέργειας για την οποία δεσμεύθηκε με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.