Μπορεί οι περισσότεροι να μην εργάζονται τη Μεγάλη Παρασκευή, ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων που δουλεύουν και αυτή την ημέρα. 

Εξάλλου, η Μεγάλη Παρασκευή δεν είναι από το νόμο υποχρεωτική αργία, συνεπώς επιτρέπεται αυτή την ημέρα η λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα. 

Ωστόσο, εξαίρεση αποτελούν οι κλάδοι για τους οποίους προβλέπεται αργία βάσει ειδικών διοικητικών ή υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων, διαιτητικών αποφάσεων κ.ο.κ. 

Ειδικότερα για τα καταστήματα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Βασιλικού Διατάγματος 748 του 1966, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι της 13:00 της Μεγάλης Παρασκευής. 

Υπάρχουν όμως και σε αυτό το διάταγμα κατά τόπους εξαιρέσεις, καθώς ο νόμος 435/76 προβλέπει πως είναι δυνατόν με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη και μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων επαγγελματικών, εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, να ορισθεί και διαφορετικά η λειτουργία των καταστημάτων την ημέρα αυτή. 

Να σημειωθεί ότι οι τράπεζες θα είναι κλειστές τη Μεγάλη Παρασκευή και θα ανοίξουν στις 4 Μαΐου.