Σοβαρές πλημμέλειες και καταστρατηγήσεις της νομοθεσίας αναφορικά με τις διαδικασίες δημοπράτησης,ανάθεσης, παραγωγής και παραλαβής δημόσιων και δημοτικών έργων αλλά και προμηθειών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ έφεραν στο φως έλεγχοι που διενήργησαν επί μήνες κλιμάκια των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι ,μέσω παρατυπιών και παρανομιών, έχει στηθεί, ακόμη και εν μέσω κρίσης, " πάρτυ" επιτηδείων σε δημόσια και δημοτικά έργα, οδηγώντας σε κατασπατάληση δημοσίου χρήματος με ωφελούμενους εργολάβους, δημοτικούς άρχοντες, δημοσίους υπαλλήλους, προμηθευτές κλπ. Με αδιαφανείς όρους δημόσια και δημοτικά έργα υπερτιμολογούνται και χρεώνονται στο τριπλάσιο και τετραπλάσιο του αρχικού προϋπολογισμού.

Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών δημόσιας διοίκησης προχώρησε στους ελέγχους μετά από καταγγελίες-αναφορές αιρετών οργάνων,πολιτών,συλλόγων και φορέων σε υπηρεσίες Υπουργείων, Περιφερειών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με αντικείμενο την εξέταση της νομιμότητας των ενεργειών ως προς την ανάθεση, εκτέλεση και παραλαβή έργων, μελετών και προμηθειών.

Από τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα των εκθέσεων ελέγχων και επιθεωρήσεων, προκύπτουν πλημμέλειες στο σύνολο των διαδικασιών παραγωγής έργων (δημοπράτηση, διοίκηση-επίβλεψη, παραλαβή).

Ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί ότι:

* Δημοπρατούνται έργα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη «ωρίμανση» και πληρότητα μελετών, τόσο των κύριων τεχνικών μελετών όσο και των υποστηρικτικών (τοπογραφικών αποτυπώσεων, υδρολογικών και υδραυλικών μελετών κ.λπ.), καθώς επίσης και χωρίς να διαθέτουν το σύνολο των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους.

* Υπάρχουν ασάφειες και ασυμφωνίες μεταξύ των τευχών δημοπράτησης και ενδείξεις έλλειψης υγιούς ανταγωνισμού

*Καταγράφηκαν πλημμέλειες στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στην τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. Επιπλέον ως προς τις διαδικασίες διοίκησης-επίβλεψης και παραλαβής των έργων διαπιστώθηκαν

* Παράτυπες διαδικασίες χορήγησης παρατάσεων προθεσμιών περαίωσης των έργων,

* Μη σύννομες διαδικασίες έγκρισης Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών (Α.Π.Ε.),

* Πλημμέλειες και παραλείψεις ως προς τη διαπίστωση και αποκατάσταση ελαττωματικών εργασιών. 

Υ.Σ. Από τις επόμενες ημέρες το newpost θα παρουσιάσει συγκεκριμένες περιπτώσεις τεχνικών έργων που εκτελέστηκαν με αδιαφάνεια από συγκεκριμένους Δήμους της χώρας όπως αυτά προέκυψαν από εκθέσεις των Επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης.