Σαρωτικές αλλαγές σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης προτείνει η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, κωδικοποιώντας 86 σημεία που προέκυψαν μετά τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία με όλους τους συναρμόδιους φορείς. 

Μεταξύ άλλων, προτείνεται η αναμόρφωση της ύλης στα σχολικά βιβλία, η ανανέωση αρκετών σχολικών εγχειριδίων, η μείωση της ύλης και η ταύτιση της διδαχθείσας ύλης με την εξεταστέα ύλη.

Ολόκληρο το πόρισμα της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

Όπως αναφέρει με το πόρισμα, «οι εξαντλητικοί ρυθμοί διδασκαλίας και μάθησης που επιβάλλονται σήμερα για την κάλυψη της υπερφορτωμένης ύλης των σχολικών εγχειριδίων δεν επιτρέπουν τη σε βάθος προσέγγιση της σχολικής γνώσης [...] Σημαντικές είναι τέλος οι επιπτώσεις της υπερφορτωμένης ύλης των σχολικών εγχειριδίων στην ενίσχυση της παραπαιδείας».

Έτσι, «κρίνεται σκόπιμη η επαναθεώρηση του περιεχομένου των υπαρχόντων σχολικών εγχειριδίων, προκειμένου να υλοποιηθεί η αναγκαία αναδιαμόρφωση/μείωση της ύλης, η ανανέωση των βιβλίων εκείνων τα οποία απαιτούν ριζική αναμόρφωση καθώς και η μείωση της διδακτέας ύλης και η ταύτισή της με την εξεταστέα ύλη.

Η αναδιοργάνωση του περιεχομένου της ύλης των σχολικών εγχειριδίων θα πρέπει να στοχεύει:

• Στην ελαχιστοποίηση των επαναλήψεων ενοτήτων.
• Στην αφαίρεση ενοτήτων με δυσνόητο περιεχόμενο για μαθητές των συγκεκριμένων ηλικιών.
• Στον περιορισμό της υπερβολικής, σε έκταση, ύλης.
• Στην εξοικονόμηση χρόνου για εκπόνηση σχεδίων εργασίας από τους μαθητές.
• Στην εξοικονόμηση χρόνου ώστε οι μαθητές να επεξεργάζονται αποτελεσματικότερα τα δεδομένα του μαθήματος και να εκφράζουν τις απόψεις τους. 

Εκτός από τη μείωση της ύλης η Επιτροπή, υπό την προεδρία του πανεπιστημιακού Κ. Γαβρόγλου, προτείνει, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του ρόλου των συλλόγων διδασκόντων στη διοίκηση των σχολικών μονάδων, την καθιέρωση της πιστοποίησης της γλωσσομάθειας στο σχολείο, την πρόβλεψη ειδικών χώρων στα σχολεία για μαθήματα τέχνης.

Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει τη θέσπιση νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο θα αποδεσμεύει το Λύκειο από τις εισαγωγικές εξετάσεις. 

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «αποσυνδέονται  οι ενδοσχολικές εξετάσεις από την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και δημιουργούνται προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές να σπουδάζουν τα γνωστικά αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν. Επίσης διαμορφώνονται προϋποθέσεις για τον σταδιακό περιορισμό του ρόλου της παραπαιδείας που λειτουργεί απαξιωτικά ως προς το σύνολο του εκπαιδευτικού μας συστήματος». 

Σημειώνεται ότι στο κείμενο των 100 σελίδων, αναλύονται τα προβλήματα που υπάρχουν, προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις και παρουσιάζεται ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους σε βραχυπρόθεσμες (Ιούνιος 2016- Νοέμβριος 2016), μεσοπρόθεσμες (Δεκέμβριος 2016 – Μάιος 2018) και μακροπρόθεσμες (Ιούνιος 2018 -Μάιος 2022).