Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1324 τΒ 11-5-2016) η υπουργική απόφαση για το ωρολόγιο πρόγραμμα του ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου που θα ισχύσει από το επόμενο σχολικό έτος. Βασική προϋπόθεση για ένταξη ενός μαθητή στο ολοήμερο σχολείο, είναι να είναι και οι δύο γονείς εργαζόμενοι. Υπενθυμίζεται, ότι το προηγούμενο διάστημα ο Νίκος Φίλης είχε επιχειρηματολογήσει επ'αυτού, τονίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη ανεργία και άρα δεν δουλεύουν σε όλες τις περιπτώσεις και η μητέρα και ο πατέρας του μαθητή. 

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με την τελευταία να υποστηρίζει ότι το υπουργείο Παιδείας καταργεί το ολοήμερο σχολείο ενώ το υπουργείο τονίζει ότι το επεκτείνει. Αντιδράσεις υπάρχουν και στην εκπαιδευτική κοινότητα να κάνει λόγο για «παιδεία δύο ταχυτήτων».

Σημειώνεται ότι το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου είναι για όλες τις τάξεις 30 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως (08:10−13:15), ενώ το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα εκτείνεται έως τις 16:00.

Ειδικότερα:

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ το μάθημα των Θρησκευτικών, που προκάλεσε αντιδράσεις κυρίως στον χώρο της Εκκλησίας, θα διδάσκεται για 2 ώρες στις Γ ́ και Δ ́ τάξεις και για 1 ώρα στις Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις, κάτι που σημαίνει ότι μειώνεται κατά μία ώρα για τις δύο τελευταίες τάξεις.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα μαθήματα:

 • Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για 9 ώρες στις Α ́ και Β ́ τάξεις, 8 στις Γ ́ και Δ ́ και για 7 ώρες στις Ε ́και ΣΤ ́ τάξεις.
 • Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για 5 ώρες στις Α ́ και Β ́ τάξεις και για 4 ώρες στις Γ ́, Δ ́, Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις.
 • Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για 2 ώρες στις Γ ́, Δ ́, Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις.
 •  Η Μελέτη Περιβάλλοντος διδάσκεται για 4 ώρες στις Α ́ και Β ́ τάξεις και για 2 ώρες στις Γ ́ και Δ ́ τάξεις. Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις.
 • Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για 3 ώρες στις Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις. Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για 1 ώρα στις Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για 3 ώρες στις Α ́, Β ́, Γ ́, και Δ ́ τάξεις και για 2 ώρες στις Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις.
 • Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για 1 ώρα στις Α ́ και Β ́ τάξεις και για 3 ώρες στις υπόλοιπες τάξεις. Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις.
 • Το μάθημα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για 1 ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.
 • Η Ευέλικτη Ζώνη διδάσκεται για 3 ώρες στις τάξεις Α ́ και Β ́ και για 2 ώρες στις τάξεις Γ ́ και Δ ́. Αισθητική Αγωγή: Περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή. Το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται για 2 ώρες στις Α ́ και Β ́ τάξεις και για 1 ώρα στις Γ ́, Δ ́, Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις. 
  Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται για 1 ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις και το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής για 1 ώρα στις Α ́, Β ́, Γ ́ και Δ ́ τάξεις.

Σε όλα τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Στα 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 14 φοιτώντες μαθητές. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εγγράφονται και φοιτούν οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους.
 2. Στις σχολικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν ως 4/θέσιες και 5/θέσιες ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος ορίζεται στους 10 φοιτώντες μαθητές, χωρίς την προϋπόθεση προσκόμισης βεβαίωσης εργασίας.
 3. Όταν ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι χαμηλότερος των 14 φοιτώντων μαθητών σε 6/θέσια και άνω δημοτικά σχολεία ή είναι χαμηλότερος των 10 φοιτώντων μαθητών σε 4/θέσια και 5/θέσια δημοτικά σχολεία, τότε με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναστέλλεται η λειτουργία του τμήματος

Επίσης, σημειώνεται ότι έως ότου τοποθετηθεί στη σχολική μονάδα το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού δύναται να υπάρξει πρόωρη αποχώρηση των μαθητών. Την απόφαση για την πρόωρη αποχώρηση των μαθητών λαμβάνει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του/της Δ/ντή−Δ/ντριας του σχολείου και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. 

Δείτε ολόκληρη την απόφαση εδώ