Εκατομμύρια ΑΦΜ και άλλα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάσει η ΓΓΔΕ στην ΕΛΣΤΑΤ με άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Την Αρχή απασχόλησε ερώτημα της  Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σχετικά µε τη νοµιµότητα χορήγησης στην ΕΛΣΤΑΤ προσωποποιηµένων στοιχείων ανά ΑΦΜ., που περιλαµβάνουν τόσο πληροφορίες µητρώου (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, διεύθυνση κατοικίας και επαγγέλµατος, τηλέφωνο επικοινωνίας, είδος δραστηριότητας, σχέσεις κτλ.) όσο και πληροφορίες φορολογικού ενδιαφέροντος (ολόκληρο το έντυπο Ε3 για επιτηδευµατίες – φυσικά και νοµικά πρόσωπα από το έτος 2011, υποσύνολο κωδικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τα ίδια έτη κ.α.) ταυτοποιηµένες µε τα υπόχρεα πρόσωπα.

Η ΓΓΔΕ ανέφερε ότι τα στοιχεία αυτά ζητούνται στο πλαίσιο υλοποίησης µνηµονίου συνεργασίας που υπεγράφη µεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, της ΓΓΔΕ, της ΓΓΠΣ και του ΙΚΑ.

Πρόκειται για στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με έγγραφο που απέστειλε στην Αρχή για την κατάρτιση των σχετικών στατιστικών και την ενημέρωση του μητρώου επιχειρήσεων.

Στη γνωμοδότησή της η Αρχή επισημαίνει αφενός ότι υπάρχει σαφής νομική βάση για τη νομιμότητα της επεξεργασίας και, αφετέρου ότι η δημόσια στατιστική αρχή συγκαταλέγεται στους σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και αποτελεί καταρχήν, θεμιτό σκοπό επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ακόμη και ευαίσθητων.

«Η διαβίβαση των στοιχείων μητρώου (Taxis, ΦΠΑ) και η ανάγκη επικαιροποίησης των τηρουμένων από την ΕΛΣΤΑΤ δεδομένων προκύπτει από υπερνομοθετικής ισχύος νομοθεσία, δηλαδή τον Κανονισμό 177/2008 της ΕΕ. Συνεπώς θα πρέπει να διαβιβαστούν τα αιτούμενα στοιχεία από τη ΓΓΔΕ στην ΕΛΣΤΑΤ» αναφέρεται στην γνωμοδότηση.

Ωστόσο, η ΑΠΔΠΧ επισημαίνει ότι υφίσταται ανάγκη ειδικού προσδιορισµού, απαρίθµησης καθώς και ειδικής αιτιολόγησης από την ΕΛΣΤΑΤ όταν αφορά στη διαβίβαση δεδοµένων από την ΓΓ∆Ε όχι δειγµατοληπτικά, αλλά μαζικά για ένα σύνολο φορολογουµένων. Παράλληλα, τονίζει ότι υφίσταται ζήτηµα σχετικά µε τη νοµιµότητα διαβίβασης φορολογικών στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην ΓΓ∆Ε πριν τη σχετική πρόβλεψη στη νοµοθεσία περί φορολογικού απορρήτου, το 2014.