Την έναρξη των διαδικασιών για την εκλογή των δύο αιρετών μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια των δήμων, ζητεί από τους αρμόδιους φορείς το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 
Τα μέλη των υπηρεσιακών συμβουλίων, τα οποία εκπροσωπούν τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία.

Με εγκύκλιο, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μπαλάφας, καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, να μεριμνήσουν για την εκλογή νέων αιρετών μελών στα εν λόγω συμβούλια για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2018, καθώς η θητεία τους λήγει στο τέλος του 2016.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, έως τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση των πινάκων με τους εκλογείς. Σε αυτούς συγκαταλέγεται το μόνιμο προσωπικό όλων των κατηγοριών και κλάδων και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και ειδικοτήτων. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν και οι υπάλληλοι που τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία, καθώς δεν έχουν αποβάλλει την υπαλληλική ιδιότητά τους. Αντίθετα, δεν έχουν δικαίωμα στο εκλέγεσθαι, δεδομένου ότι η εκτέλεση των καθηκόντων των αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων αποτελεί εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος, από το οποίο απέχουν οι εν λόγω υπάλληλοι.

Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις εκλογές, είτε μεμονωμένοι, είτε σε συνδυασμούς, πρέπει να ανήκουν στην εκπαιδευτική κατηγορία κατηγορία ΠΕ (Πανεπιστημιακή), ΤΕ (Τεχνολογική) ή ΔΕ (Δευτεροβάθμια) και να έχουν τουλάχιστον τον βαθμό Δ'.