Την προσεχή Δευτέρα 20 Ιουνίου αρχίσει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων για την Τρίπολη. Με την ανάρτηση δημοσιοποιούνται ο Κτηματολογικός Πίνακας, που περιλαμβάνει την περιγραφή των ακινήτων και τη νομική πληροφορία που αφορά σε αυτά, και το Κτηματολογικό Διάγραμμα, στο οποίο απεικονίζονται τα όρια των γεωτεμαχίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κτηματολογίου προς τους πολίτες, «το περιεχόμενο των προαναφερθέντων είναι αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να ελέγξετε την καταγραφή των δικαιωμάτων των πολιτών, τη θέση και τα όρια των ακινήτων».

Μετά την ανάρτηση, όσοι από τους ιδιοκτήτες ακινήτων δεν συμφωνούν με τα στοιχεία των κτηματολογικών διαγραμμάτων, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση διόρθωσης ή ένσταση.
Οι αιτήσεις για διόρθωση και οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στο Γραφείο Κτηματογράφησης Τρίπολης, στη Λεωφόρο ΟΗΕ 21-23, εντός δύο μηνών για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που κατοικούν μόνιμα στη χώρα και εντός τεσσάρων μηνών εάν είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, από την ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης.