Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» έγινε αποδέκτης αναφορών 6 καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι υπέστησαν βλάβες σε οικιακές τους συσκευές λόγω διαταραχών στην τάση του παρεχόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Οι βλάβες αυτές προκλήθηκαν σε έξι τουλάχιστον νοικοκυριά στη Θεσσαλονίκη και περιλαμβάνουν βλάβες σε ένα ευρύ πεδίο μικρών και μεγάλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (τηλεοράσεις, κουζίνες, πλυντήρια πιάτων, συναγερμοί, κάμερες ασφαλείας, απορροφητήρες, κλιματιστικά, φούρνοι μικροκυμάτων).

Η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε(θυγατρική της ΔΕΗ), παρά το ότι επιβεβαίωσε ότι οι ως άνω βλάβες τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με δυσλειτουργία του τοπικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και ιδιαίτερα σε σοβαρή βλάβη του υποσταθμού της περιοχής, αρνήθηκε την καταβολή αποζημίωσης στους καταναλωτές που υπέστησαν ζημίες. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία, σε σχετική απάντησή της, ανέφερε τις γενικές περιπτώσεις βλαβών για τις οποίες δεν φέρει ευθύνη, χωρίς να αναφερθεί αναλυτικά στην υπό κρίση βλάβη και ιδίως, να αιτιολογήσει τόσο για τα αίτια αυτής όσο και για την τήρηση των υποχρεώσεών της για την καλή λειτουργία και συντήρηση του υπό κρίση υποσταθμού και την αποφυγή της συγκεκριμένης βλάβης.

Η Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προχώρησε σε έγγραφη Σύσταση προς την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε(θυγατρική της ΔΕΗ). με σκοπό τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, ενώ πρότεινε την εξής συμβιβαστική πρόταση για την επίλυση της διαφοράς.

- Για ζημίες αποδεδειγμένου ύψους έως και εξακόσια (600) ευρώ, να προχωρήσει σε καταβολή πλήρους αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την οικεία αναφορά.

Σε περίπτωση κατά την οποία η αξία της συνολικής ζημίας κάθε παροχής είναι αποδεδειγμένα μεγαλύτερη του ποσού των εξακοσίων (600) ευρώ, να προχωρήσει σε καταβολή επιπρόσθετης της προηγούμενης παραγράφου αποζημίωσης, ίσης με το ήμισυ της αξίας, της υπερβαίνουσας το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, προκληθείσης θετικής ζημίας κάθε καταναλωτή.

Κατόπιν της άρνησης της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να ικανοποιήσει τους ζημιωθέντες καταναλωτές, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, με βάση τις αρμοδιότητές του, προέβη στη δημοσιοποίηση της σύστασής  και την κοινοποίησή της  στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις ενέργειές τους.