Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται η συγκρότηση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, στην οποία θα ανατεθούν όλες οι αρμοδιότητες δημοσίου συμφέροντος, που κατείχε έως τώρα ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά ΑΕ.

Στις νέες αρμοδιότητες της ΔΑΛ, που σύμφωνα με πληροφορίες θα χρειαστούν επτά υπουργικές αποφάσεις και ένα Προεδρικό Διάταγμα για τη συγκρότησή της, θα είναι η συμβολή της στην κοινωνική ευημερία σε αντιστοιχία με την μακροοικονομική σημασία των λιμένων, η διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας των περιοχών που εξυπηρετούνται από το λιμάνια, η προστασία του περιβάλλοντος, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες, η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας εντός της λιμενικής ζώνης, αλλά και η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων για την κατοχύρωση και τον έλεγχο των εργασιακών δικαιωμάτων και παρακολούθησης εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4389 27/05/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Αρχής Λιμένος, το οποίο θα εποπτεύεται από τον υπουργό Ναυτιλίας και η θητεία του θα είναι διετής, θα αποτελείται από τον πρόεδρο της ΔΑΛ, έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που θα ορίζεται από τον οικείο υπουργό, τον διευθυντή της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής με τον νόμιμο αναπληρωτή του και έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο υπουργείο Ναυτιλίας, που θα υποδεικνύεται από την αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

Στις συνεδριάσεις της ΔΑΛ δύνανται να συμμετάσχουν ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ένας εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, δύο εκπρόσωποι του κάθε περιφερειακού γραφείου της ΔΑΛ και ένας εκπρόσωπος από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας.

Οι θέσεις του προσωπικού της ΔΑΛ είναι 30 και κατανέμονται ως εξής: Πέντε θέσεις επιστημονικού προσωπικού και 25 θέσεις μόνιμου, με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν στον ΟΛΠ ΑΕ και στον ΟΛΘ ΑΕ, μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται το αργότερο εντός ενός έτους από τη ισχύ του εν λόγω νόμου, να μεταφέρονται ή να μετατάσσονται στη ΔΑΛ με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας.

Η αρμοδιότητα τη ΔΑΛ μπορεί να επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια με τη δημιουργία περιφερειακών γραφείων, ενώ οι πόροι της θα είναι από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Ναυτιλίας, οποιοδήποτε έσοδο ορίζεται από τον νόμο ως εισπραττόμενο βάσει συμβάσεων η άλλων έννομων σχέσεων, έσοδα από τη διαχείριση κινητής και ακίνητης περιουσίας, χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της ΕΕ, χορηγίες και δωρεές, χρηματοτοδοτήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά και έσοδα από ναυάγια, όπως αυτά ορίζονται στον νόμο 2881/2001.