Παρά τη σαφή μείωση του μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού στο στενό δημόσιο τομέα τα χρόνια της κρίσης (λόγω των μαζικών συνταξιοδοτήσεων και του περιορισμού των προσλήψεων) ο αριθμός τους ξεπερνά το μισό εκατομμύριο φτάνοντας το Μάιο τους 565.323 κατά 1.027 λιγότερους από ότι τον Απρίλιο.

Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό με συμβάσεις έργου και ορισμένου χρόνου καθώς και το προσωπικό με κάθε είδους συμβάσεις (αορίστου η εποχικοί) σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου,Α.Ε του δημοσίου και ΔΕΚΟ οι οποίοι ωστόσο μισθοδοτούνται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου τον υψηλότερο αριθμό σε υπαλλήλους εξακολουθούν να έχουν τα Υπουργεία Παιδείας (εκπαιδευτικοί), Αμυνας (στρατιωτικοί), Υγείας (ιατρικό,νοσηλευτικό προσωπικό), οι Ο.Τ.Α (υπάλληλοι σε Δήμους και Περιφέρειες) και το Εσωτερικών/Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Μαίου υπηρετούσαν στα Υπουργεία:

*Παιδείας 170.241

*Αμυνας 86.150

*Υγείας 77.367

*Ο.Τ.Α(Τοπική Αυτοδιοίκηση) 82.604

*Εσωτερικών/Διοικητικής Ανασυγκρότησης 64.652

*Εργασίας 16.447

*Δικαιοσύνης 15.714

*Οικονομικών 15.103

* Ναυτιλίας 8.020

*Πολιτισμού 7.262

*Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 6.758

*Υποδομών 4.514

*Οικονομίας 2.370

*Αγροτικής Ανάπτυξης 2.056

*Εξωτερικών 1860

*Ανεξάρτητες Αρχές 1677

*Βουλή 1163

*Περιβάλλοντος 815

*Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 401

*Κυβερνητικοί-πολιτειακοί φορείς 119