Έως και επτά χρόνια προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα στη χώρα μας ή σε άλλο κράτος της Ε.Ε θα μπορούν να αναγνωρίσουν οι μόνιμοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπάλληλοι σε υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, όπως προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η αναγνώριση προϋπηρεσίας, που οδηγεί σε βαθμολογική αναπροσαρμογή αφορά πλήρη ή μερική απασχόληση στην άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας θα γίνεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη σύμφωνη γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει συνάφεια του επαγγελματικού αντικειμένου στον ιδιωτικό τομέα με αυτόν που σήμερα απασχολείται ο υπάλληλος.

Αυτό είναι το Προεδρικό Διάταγμα