Μπορεί το τακτικό προσωπικό (μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι) να έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις ΔΕΚΟ (σε 600.000 από 750.000) λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων ωστόσο το έκτακτο-εποχικό προσωπικό μαζί με ειδικές κατηγορίες προσωπικού που μισθοδοτείται από Δημόσιο και ΔΕΚΟ ξεπερνά αισίως τους 100.000.

Σύμφωνα με στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου-έργου και ωρομίσθιοι υπηρετούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργεία,ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ,1800 φορείς,Α.Ε) και στις ΔΕΚΟ.

*Στο στενό δημόσιο τομέα 54.611(εκ των οποίων οι 27.737 στους ΟΤΑ σε καθαριότητα,βοήθεια στο σπίτι κλπ)

*Αιρετοί 7.585

*πρόεδροι/μέλη Δ.Σ /όργανα δοίκησης 909

*Λοιπές περιπτώσεις 14.400

*ΝΠΙΔ(Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου) 10.111

*ΔΕΚΟ 13.000 (κατ εκτίμηση)..