Επτά πράξεις, μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού για τα σχολεία όλης της χώρας εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται στα 216.128.680,18 ευρώ. Κατά το υπουργείο Παιδείας, στο ποσό αυτό θα προστεθούν  τα αναγκαία κονδύλια, τόσο από τον τακτικό προϋπολογισμό όσο και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε, από την πρώτη μέρα τα σχολεία όλης της χώρας να λειτουργήσουν κανονικά, με όλο το αναγκαίο προσωπικό στη θέση του.

Πιο αναλυτικά, οι πράξεις και ο προϋπολογισμός τους είναι οι εξής:

1. Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-τάξεις υποδοχής

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση του γραμματισμού, του αριθμητισμού και άλλων διδακτικών αντικειμένων.
Επίσης το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει δράσεις για την εκπαίδευση και την ομαλή προσαρμογή των προσφυγόπαιδων. Προβλέπεται να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις εκπαιδευτικών σε όσα δημοτικά σχολεία κριθεί απαραίτητο, ώστε να στελεχωθούν οι τάξεις υποδοχής, τα ενισχυτικά φροντιστηριακά τμήματα και οι ειδικές δομές υποδοχής και εκπαίδευσης προσφυγόπαιδων. Κύριο αντικείμενο αποτελεί η εκμάθηση της ελληνικής ως ξένη γλώσσα και η ενίσχυσή τους και σε άλλα μαθήματα.

Προϋπολογισμός: 12.395.000 ευρώ

 2. Ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η πράξη περιλαμβάνει τη δημιουργία αυτοτελούς προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών, τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στο λύκειο, την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την αποτροπή πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η ετήσια οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος καθορίζεται με Υπουργική απόφαση.

Προϋπολογισμός: 8.762.652,17

3. Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 Η πράξη αποσκοπεί στην ουσιαστική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίοι φοιτούν στο γενικό σχολείο και συμπεριλαμβάνει το θεσμό της παράλληλης στήριξης , την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών και την υποστήριξη των μαθητών με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό με στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι, την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της σχολικής αποτυχίας,καθώς και, της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Το πρόγραμμα προβλέπει την πρόσληψη των απαραίτητων εκπαιδευτικών για να καλύψει τις ανάγκες παράλληλης στήριξης, καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει και πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτών, με άλλη πράξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης.

Προβλέπεται επίσης η πρόσληψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για μαθητές με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης .

Προϋπολογισμός: 35.811.036 ευρώ

4. Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για ένταξη μαθητών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Η πράξη αφορά την αναδιάρθρωση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και την μετατροπή τους σε Κέντρα Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), τη σύσταση Σχολικών Δικτύων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΔΕΥ), και τη λειτουργία Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)οι οποίες στελεχώνονται με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό,  για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση των των μαθητών και την παραπομπή τους στα ΚΕΔΔΥ(Κέντρα Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης ), όταν συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον παρά την υποστήριξή τους.

Επίσης η πράξη αφορά την υποστήριξη των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) με προσωπικό.

Στο πλαίσιο του προγράμματος προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, για τη στελέχωση αφενός μεν των Κέντρων Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και των συσταθεισών Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) αφετέρου δε των ΚΕΔΔΥ.

Προϋπολογισμός: 4.757.600 ευρώ

5. Εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Προβλέπεται η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρία ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις. Στο πλαίσιο της πράξης θα πραγματοποιείται χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων.

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου προβλέπεται η πρόσληψη του απαιτούμενου αριθμού Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και τα τμήματα ένταξης.

Προϋπολογισμός: 72.619.292,01 ευρώ

6. Δημιουργία Ενιαίου Τύπου Δημοτικού Σχολείου

Δημιουργείται το Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο, με ενοποίηση των Εβδομαδιαίων Ωρολογίων Προγραμμάτων.

Η λειτουργία του ενιαίου πλέον δημοτικού ορίζει την υποχρεωτική πρωινή ζώνη από 8:00 έως 13:15, ενώ το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα θα λειτουργεί μεταξύ 13:16 έως 16:00.

Στο ολοήμερο σχολείο γενικεύεται η ώρα μελέτης με επίβλεψη εκπαιδευτικού, απαλλάσοντας τους μαθητές από σημαντικό μέρος της προετοιμασίας των μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

Στην τρίτη ώρα προσφέρεται ευρείαεπιλογή μαθημάτων (πληροφορική, αγγλικά, αθλητισμός, εικαστικά, θεατρική αγωγή, μουσική, καθώς και πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων).

Προϋπολογισμός: 62.875.025 ευρώ

7. Ενίσχυση και αναβάθμιση προσχολικής εκπαίδευσης

Οι αναγκαίοι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν στα νηπιαγωγεία για την δίχρονη προσχολική αγωγή, η οποία κρίνεται περισσότερο παρά ποτέ αναγκαία, λόγω της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα μας.

Η προετοιμασία για τη μετάβαση στο δημοτικό, η προσαρμογή των νηπίων στο νέο σχολικό περιβάλλον, καθώς και η ενίσχυση δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, αποτελούν βασικούς παραμέτρους του προγράμματος.

Προϋπολογισμός: 18.908.075 ευρώ