Εξαιρούνται από την σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας οι ασφαλισμένοι που αναγνωρίζουν χρόνο στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, για ειδικότητες που έχουν εξαιρεθεί από τον πίνακα των Bαρέων.  

Αυτό διευκρινίζει έγγραφο του ΙΚΑ, σύμφωνα με το οποίο οι ασφαλισμένοι που αναγνωρίζουν με εξαγορά χρόνο πραγματικής απασχόλησής τους κατά το διάστημα από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ώστε να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις των βαρέων, εξαιρούνται από τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας που θεσπίστηκαν πέρσι το καλοκαίρι με το τρίτο μνημόνιο. 

Η ίδια εξαίρεση ισχύει και για όσους ασφαλισμένους πληρούν - χωρίς να απαιτείται αναγνώριση - την ειδική προϋπόθεση των 3600 και 1000 ημερών ασφάλισης στον Κώδικα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων τα τελευταία δεκατρία χρόνια πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή των 3375 ημερών ασφάλισης στον ΚΒΑΕ (για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 και μετά), ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις αυτές, έστω και αν έπαψαν να απασχολούνται με τις ειδικότητες αυτές από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ή συνέχισαν να απασχολούνται σε ειδικότητα που δεν ανήκει πλέον στο νέο Πίνακα.