Γνωστοποίηση στους ασφαλισμένους ότι η καταβολή εισφορών Α' εξαμήνου 2016 θα γίνει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου έκανε το ΤΣΜΕΔΕ. 

Συγκεκριμένα, το ΤΣΜΕΔΕ (Τομείς Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) κάνει γνωστό στους ασφαλισμένους του ότι «η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών A΄ εξαμήνου 2016 θα αποπληρώνεται, μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2016, άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων» σύμφωνα με την από 28-9-2016 απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ.