Προσωρινή Διαταγή που ορίζει τη διάσωση του συνόλου της περιουσίας τρίτεκνης οικογένειας δανειοληπτών στην Ιεράπετρα εξέδωσε ο Ειρηνοδίκης Σητείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ο σύζυγος είναι συνταξιούχος με εισόδημα  976,56 ευρώ από την σύνταξη και η σύζυγος αγρότισσα με συνολικό εισόδημα 150 ευρώ από αγροτικά εισοδήματα.

Το συνολικό χρέος του συζύγου είναι 136.852,77  ευρώ, σε διάφορες τράπεζες και της συζύγου 142.213,75 ευρώ, σε τράπεζες. Συνολικά η οικογένεια οφείλει το ποσό των 279.066,52 ευρώ ενώ έχει στην κατοχή της μια κύρια κατοικία, μια δευτερεύουσα και αρκετά αγροτεμάχια.

Το Ειρηνοδικείο της Σητείας, αφού έλαβε υπόψη του το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων και τα επιδειχθέντα έγγραφα, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή με το εξής περιεχόμενο.

1) Δέχεται το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής.

2) Διατάσσει λαμβανομένων υπόψη της περιουσιακής και εισοδηματικής τους κατάστασης του συνόλου των χρεών τους και της οικονομικής τους δυνατότητας σύμφωνα δε με τις βιοτικές τους ανάγκες, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, εναντίων των αιτούντων και την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

3) Ορίζει μηνιαία δόση 200 ευρώ, και για τους δυο, ποσό το οποίο είχαν προτείνει οι ίδιοι, έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης, που έχει οριστεί να συζητηθεί, στις 24-2-2017

Συμπερασματικά, για την΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή, από το Ειρηνοδικείο της Σητείας είναι σημαντική για την οικογένεια των δανειοληπτών, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις και το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς η δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία, (λόγω μειωμένης ρευστότητας), που βιώνει η οικογένεια, δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τους στην εν λόγω νομοθεσία.