Δυνατότητα υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης στο δημόσιο, που θα απευθύνονται σε μακροχρόνια άνεργους, θα έχει στο εξής ο ΟΑΕΔ. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες, στο σχέδιο νόμου για την κοινωνική αλληλεγγύη.

Τη διαδικασία εκπόνησης των προγραμμάτων αυτών αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ και θα εγκρίνουν με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) τα υπουργεία Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας. Στην τροπολογία επισημαίνεται ότι τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης εξελίσσονται σε σημαντικό εργαλείο ανάσχεσης της ανεργίας και ο σχεδιασμός όμοιων προγραμμάτων με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους για τους μακροχρόνια άνεργους θα συμβάλει άμεσα και συνολικά προς τον ίδιο σκοπό.

Στην ίδια απόφαση θα καθορίζονται και θα εξειδικεύονται οι φορείς υποδοχής των ηλικιωμένων ανέργων, τα κριτήρια επιλογής και ένταξής τους σε αυτά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων, η διαδικασία ένταξης, η διάρκεια και οι όροι απασχόλησης καθώς και η χρηματοδότηση των προγραμμάτων και οι αμοιβές όσων ενταχθούν σε αυτά. Η χρηματοδότηση του προγράμματος θα γίνεται από πόρους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ), εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους, ή από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας.

Το ΑΣΕΠ θα εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών επιλογής των ανέργων και θα ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλογής ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων κάποιος υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, η ένταξή του ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής.