Από συνέντευξη σε τριμελή επιτροπή την οποία θα απαρτίζουν γενικοί διευθυντές Υπουργείων και διευθυντές φορέων προέλευσης και υποδοχής θα περνούν όσοι μόνιμοι η αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν την ίδια θέση για μετάταξη στο δημόσιο μέσω του νέου συστήματος κινητικότητας που θα ισχύσει από το 2017.

Την αλλαγή αυτή θα προβλέπει το σχέδιο νόμου για την κινητικότητα στο δημόσιο που βρίσκεται ήδη για ψήφιση στη Βουλή. Με διάταξη του σχεδίου νόμου οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις (θα γίνονται μόνο για την κάλυψη επειγουσών αναγκών με χρονική διάρκεια το πολύ ενός χρόνου με ανανέωση για ακόμη ένα χρόνο) θα διενεργούνται 3 φορές το χρόνο ,όπου μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας,  θα εξετάζονται τα αιτήματα των υπαλλήλων αλλά και των φορέων του δημοσίου που θα ζητούν κάλυψη κενών οργανικών θέσεων.

Δικαίωμα μετάταξης θα  έχουν όλοι οι υπάλληλοι με εξαίρεση τους νοσηλευτές/τριες, το προσωπικό του ΕΚΑΒ, τους εκπαιδευτικούς και τους δικαστές. Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση και επιλογή των επικρατέστερων υποψήφιων για την κάλυψη ,μέσω μετάταξης, των κενών οργανικών  θέσεων θα αποτελούν  η συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων για τη διεκδικούμενη θέση ,η εμπειρία, η καταλληλόλητα και οι εκθέσεις αξιολόγησης.

Στην περίπτωση όπου για την ίδια θέση εκδηλώσουν ενδιαφέρον αρκετοί υποψήφιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα επιλεγούν αρχικά οι τρεις καταλληλότεροι βάσει των παραπάνω κριτηρίων.

Στη συνέχεια θα καλούνται να περάσουν  από συνέντευξη από την τριμελή επιτροπή των ανωτάτων στελεχών του δημοσίου (γενικού διευθυντή του αρμόδιου Υπουργείου και διευθυντών του φορέα προέλευσης και υποδοχής) ώστε να επιλεγεί ο τελικός υποψήφιος που θα μεταταγεί στην προσφερόμενη ,προς κάλυψη, κενή οργανική θέση κάποιου φορέα .Μάλιστα εκτός από τους τρεις επικρατέστερους για μετάταξη σε μια κενή θέση θα ορίζεται και πίνακας αναπληρωτών τους.