Τον κίνδυνο, η υπερβολική έμφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανταγωνιστικότητα να οδηγήσει στο μέλλον, ώστε οι έρευνες να είναι όχι μόνο καθοδηγούμενες από την ίδια την αγορά, αλλά και να έχουν προτεραιότητα οι ανάγκες της αγοράς έναντι των κοινωνικών και επιστημονικών ερευνητικών αναγκών, επισημαίνει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής.
Η επισήμανση αυτή περιλαμβάνεται σε κοινή επιστολή που συνυπογράφει η ΕΚΠΟΙΖΩ με 98 κοινωνικές και ερευνητικές οργανώσεις από 22 ευρωπαϊκές χώρες στον πρόεδρο και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωκοινοβούλιο καθώς και στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην επιστολή τους, οι φορείς, μεταξύ άλλων επισημαίνουν ότι: "Τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν προτεραιότητα το κέρδος και το μερίδιο αγοράς δεν μπορούν να καλύψουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, ακριβώς επειδή αυτές οι προκλήσεις απαιτούν εναλλακτικές λύσεις διαφορετικές από τα μοντέλα ανάπτυξης που βασίζονται στην ταχεία ανάπτυξη και τα υψηλά κέρδη. "

"Στην έρευνα, που θα κάνει την Ευρώπη (και τον κόσμο), έναν περιβαλλοντικά βιώσιμο, υγιή και ειρηνικό τόπο για να ζήσει κανείς, πρέπει τώρα να δοθεί προτεραιότητα, πέρα και πάνω από την έρευνα που μεταφέρει εμπορεύσιμες τεχνολογίες".

Με πέντε βασικές συστάσεις, οι υπογράφοντες καλούν την ΕΕ :

- Να ξεπεράσει τον μύθο, ότι μόνο πολύπλοκες και δαπανηρές τεχνολογίες μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και ευημερία.

- Να θεσπίσει έναν ευρύτερο ορισμό της καινοτομίας που να περιλαμβάνει τοπικά προσαρμοσμένα και σε σύνδεση με την κοινωνία ερευνητικά προγράμματα.

- Να καθιερώσει μια δημοκρατική, συμμετοχική και υπεύθυνη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την κατανομή της χρηματοδότησης της έρευνας, χωρίς συγκρούσεις συμφερόντων και κυριαρχία της βιομηχανίας.

- Να βασίσει τις αποφάσεις στην τεχνογνωσία, που είναι ανεξάρτητη από εμπορικά συμφέροντα και στην ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

- Να διασφαλίσει, ότι τα αποτελέσματα της δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνας θα είναι ελεύθερα προσβάσιμα στην ευρύτερη κοινωνία.