Την συνέχιση της λειτουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας με τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του, των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του, ζητάει με ψήφισμα του, το 32ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (ΕΙΝ). Παράλληλα ζητάει την ενσωμάτωση αρμοδιοτήτων - δραστηριοτήτων λοιπών φορέων, με συναφές αντικείμενο στο σχήμα του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, αντιμετώπισης των θεμάτων διαφθοράς στο θέμα της σίτισης και της συνολικής διαχείρισης της μέριμνας.

Τονίζει ότι στην περίπτωση ίδρυσης νέου φορέα, αυτός θα πρέπει να διαθέτει δημόσιο χαρακτήρα (με νομικό καθεστώς Ν.Π.Ι.Δ) και να προβλεφθούν στην νομοθετική διάταξη, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Η μεταφορά του συνόλου του υπηρετούντος προσωπικού Ε.Ι.Ν. σε θεσμοθετημένες οργανικές θέσεις, καθολική διαδοχή από το νέο φορέα του συνόλου των εργασιακών και μισθοδοτικών δικαιωμάτων, συνέχιση και εγγύηση της καταβαλλόμενης αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης, η μισθοδοσία του προσωπικού Ε.Ι.Ν και οι λειτουργικές δαπάνες να καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.