Σύμφωνο με τις συνταγματικές επιταγές κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο -για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος- οι δικαστικοί επιμελητές δεν υπάγονται στην απελευθέρωση των επαγγελμάτων (Ν. 3919/2011), ενώ διατηρούνται οι περιορισμοί πρόσβασης στο επάγγελμα, που προβλέπονται στο Ν. 2318/1995.
Παράλληλα, προβλέπεται ότι μπορούν οι δικαστικοί επιμελητές να συστήσουν και αστικές εταιρείες. Αντίθετα, οι σύμβουλοι Επικρατείας «έκοψαν» ως αντισυνταγματική τη διάταξη εκείνη, που έθετε όριο εισόδου ηλικίας στο επάγγελμα το 35ο έτος της ηλικίας.

Ειδικότερα, το Ε’ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος Κ. Μενουδάκος και εισηγητής ο πάρεδρος Δ. Βασιλειάδης), στην υπ’ αριθμ. 126/2011 γνωμοδότησή του, αναφέρει ότι στην εισηγητική έκθεση του Προεδρικού Διατάγματος τονίζεται «ότι τα καθήκοντα τού δικαστικού επιμελητή είναι στενά συνυφασμένα με το δημόσιο συμφέρον, διότι ο δικαστικός επιμελητής συμμετέχει στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και επιδίδει τα διαδικαστικά και άλλα έγγραφα για την πρόοδο της δίκης, ότι τα καθήκοντά του συνιστούν ειδική μορφή άσκησης δημόσιας εξουσίας και ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες συμβάλλουν στην ασφάλεια των συναλλαγών, των νομικών, διαδικαστικών, δικαστικών και εξωδικαστικών ενεργειών, γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη την άσκηση των ανωτέρω υπηρεσιών από πρόσωπα που διέπονται από ειδικό νομοθετικό καθεστώς άσκησης τού επαγγέλματός τους, προκειμένου να υπηρετούνται επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος».

Οι δικαστές υπογραμμίζουν, στη συνέχεια, ότι επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος δικαιολογούν τη θέσπιση εξαίρεσης από τις ρυθμίσεις του Ν. 3919/2011 (αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων), ενώ συντρέχουν τα λοιπά κριτήρια για τη διατήρηση των περιορισμών που αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση του επαγγέλματος τού δικαστικού επιμελητή.

Η εξαίρεση αυτή και η διατήρηση των περιορισμών πρόσβασης στο επάγγελμα τού δικαστικού επιμελητή, συνάδουν -σύμφωνα με τους δικαστές- στα άρθρα 5 και 25 του Συντάγματος, που αφορούν το δικαίωμα ελεύθερης συμμετοχής στην οικονομική ζωή της χώρας και την αρχή τού κοινωνικού κράτους δικαίου. Ακόμη, διατηρείται η προβλεπόμενη από το Ν. 2318/1995 απαίτηση για τη λήψη προηγούμενης διοικητικής άδειας, προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή.

Παράλληλα, νόμιμη κρίθηκε και η διάταξη που επιτρέπει τη σύσταση αστικών εταιρειών, στην οποία θα συμμετέχουν αποκλειστικά μόνο δικαστικοί επιμελητές. Ως αντίθετη στο άρθρο 5 του Συντάγματος, που προστατεύει την επαγγελματική ελευθερία, διαγράφηκε από το ΣτΕ η διάταξη, που προέβλεπε ως προϋπόθεση συμμετοχής στο σχετικό διαγωνισμό για το διορισμό δικαστικού επιμελητή, τη μη υπέρβαση του 35ου έτους της ηλικίας.