Ως… αντιχριστιανικό παρουσίασε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ένας πολίτης, ο οποίος προσέφυγε στο ΣτΕ προκειμένου να εξαιρεθεί από το σύστημα taxis και να φορολογηθεί μέσω του ΑΦΜ του.
O πολίτης υποστηρίζει ότι ο ΑΦΜ είναι αντίθετος στο άρθρο 13 του Συντάγματος και το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που κατοχυρώνουν το ατομικό δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας.

Και αυτό, γιατί η καθιέρωση του ΑΦΜ συνεπάγεται «την αντιμετώπιση των ανθρώπων ως αριθμών και όχι ως προσώπων, κάτι που δεν συνάδει με τις διδασκαλίες της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης, με αποτέλεσμα η υποχρεωτική απόδοση και αναγραφή του ΑΦΜ να τον αναγκάζει σε επιορκία και σε κατάσταση αμαρτίας ενώπιον του Θεού, καθόσον αποδοχή του ΑΦΜ θα συνιστά την από μέρους του αποδοχή της κατάργησης του βαπτίσματος που έχει λάβει».

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αναγκαζόμενο να απαντήσει στον ισχυρισμό και μάλιστα να κρίνει αν πρόκειται για σωστό ή όχι, μελέτησε το θέμα και απεφάνθη το αυτονόητο.

Έτσι λοιπόν έκρινε ότι το ΑΦΜ δεν αντίκειται στο Σύνταγμα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ενός δημοσίου σκοπού (την αποδοτική λειτουργία του νέου συστήματος μηχανοργάνωσης και την συνακόλουθη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής), και εισάγει υποχρέωση γενικού απρόσωπου χαρακτήρα, μη συναρτωμένη προς θρησκευτικές πεποιθήσεις, που δεν επιδέχεται ουδεμία εξαίρεση, αφού μάλιστα με την υποχρέωση αυτή δεν επιχειρείται διείσδυση της κρατικής εξουσίας στο ενδιάθετο φρόνημα των πολιτών".

Ακόμη, υπογραμμίζεται στη δικαστική απόφαση, ότι η υποχρεωτική απόδοση ΑΦΜ σε όλους τους πολίτες, δεν καθιστά αυτούς αριθμούς, γιατί όλες οι συναλλαγές γίνονται με το όνομα και το επώνυμο του κάθε συναλλασσόμενου και ο ΑΦΜ χρησιμοποιείται ως επιπρόσθετο στοιχείο.


Εξάλλου, υπογραμμίζουν οι δικαστές, "ο οπαδός ορισμένου θρησκεύματος δεν έχει τη δυνατότητα, επικαλούμενος της θρησκευτικές του πεποιθήσεις, να αρνηθεί την εκπλήρωση των προς το κράτος υποχρεώσεών του" (π.χ. φορολογικών) ή "την συμμόρφωσή του προς τους νόμους γενικής εφαρμογής, ειδικά δε με εκείνους που δεν αφορούν θέματα σχετικά με την άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων".
TAGS